TALARCZYK I ROESSLER SPÓŁKA PARTNERSKA RADCÓW PRAWNYCH

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000226168
Numer REGON: 240047530
Numer NIP: 6462674871
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2024-03-13
Sygnatura akt[RDF/585317/24/675]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2005-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALARCZYK I ROESSLER SPÓŁKA PARTNERSKA RADCÓW PRAWNYCH2009-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. TYCHY gmina M. TYCHY miejscowość TYCHY2005-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 24 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2009-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.12.2004 R.W KANCELARII NOTARIALNEJ JACKA DAROWSKIEGO I TOMASZA JANIKA W TYCHACH PRZED NOTARIUSZEM JACKIEM DAROWSKIM REP. A NR 8236/20042005-01-31 do dziś
223 GRUDNIA 2008 R. REP. A NR 9551/2008 NOTARIUSZ JACEK DAROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH PRZY UL. STEFANA GROTAROWECKIEGO 44 ZMIENIONO: PAR. 3, PAR. 8, PAR. 9 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2009-02-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. NazwiskoTALARCZYK2005-01-31 do dziś
2. ImionaDANUTA MARIA2005-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-31 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2005-01-31 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2005-01-31 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-01-31 do dziś
2
1. NazwiskoROESSLER2009-02-18 do dziś
2. ImionaWITOLD ROMAN2009-02-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-02-18 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2009-02-18 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2009-02-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2009-02-18 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-02-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2005-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROESSLER2009-02-18 do dziś
2. ImionaWITOLD ROMAN2009-02-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-02-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALARCZYK2005-01-31 do dziś
2. ImionaDANUTA MARIA2005-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2009-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-12 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-12 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-12 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-28 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-27 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów