ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000226167
Numer REGON: 140012670
Numer NIP: 5272458773
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu88Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/351414/21/334]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2005-01-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140012670 NIP 52724587732008-08-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA2005-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-01-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-01-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica STAWKI nr domu 2A kod pocztowy 00-193 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1RAFAŁ KOKOSZEWSKI -NOTARIUSZ W WARSZAWIE: 1) 30.11.2004 R. REPERTORIUM A NR 5867/2004 OŚWIADCZENIE O ZAWIĄZANIU SPÓŁKI AKCYJNEJ ORAZ OBJĘCIU AKCJI; STATUT SPÓŁKI. 2) 06.12.2004 R. REPERTORIUM A NR 5978/2004 -ZMIANA OŚWIADCZENIA O ZAWIĄZANIU SPÓŁKI AKCYJNEJ I OBJĘCIU AKCJI PAR. 2.1; PAR. 3; PAR. 4. 3) 13.12.2004 R. REPERTORIUM A NR 6175/2004 -ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PAR. 6.1; PAR. 16.4 ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PAR. 5.2005-01-17 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.06.2006, REPERTORIUM A NR 4499/2006, ANDRZEJ KOREWICKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. KOPERNIKA 13 LOK. 4,00-359 WARSZAWA § 82006-07-13 do dziś
318-08-2006, REPERTORIUM A NR 16951/2006 NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN KN W WARSZAWIE AL. JEROZOLIMSKIE 133/43. UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA STATUTU SPÓŁKI I UCHWALENIE JEGO NOWEGO BRZMIENIA W CAŁOŚCI.2006-08-30 do dziś
418-08-2006 ROK, REP. A NR 16951/2006, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. JEROZOLIMSKIE 133/43 ZMIANA § 9 UCHWAŁĄ NR 7 NZWA.2006-09-20 do dziś
518.08.2006, REP. A NR 16951/2006, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KN TOMASZ CYGAN, EWA MROCZEK S.C. AL. JEROZOLIMSKIE 133/43, 02-304 WARSZAWA ZMIANA § 9 STATUTU2006-12-21 do dziś
618.04.2008 R., REP. A-3069/2008, ASESOR NOTARIALNY MAGDALENA ARENT-MAJEWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA W WARSZAWIE ANETY LESZCZYŃSKIEJ, UL. MELONOWA 10 LOK. 4, 00-712 WARSZAWA (ZMIENIONO: § 8, § 12 UST. 1, § 14, § 17, § 24 UST. 2, § 28 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI)2008-05-21 do dziś
717.03.2009 R., REPERTORIUM A NR 3877/2009, NOTARIUSZ JOANNA LEWCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 18 LOK. 3 A, 02-797 WARSZAWA ZMIANA § 9 UST. 1, § 12 UST. 1, § 14, § 17, § 18, § 24 ORAZ § 25 STATUTU SPÓŁKI2009-04-23 do dziś
8AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 SIERPNIA 2009 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 10721/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ JOANNĘ LEWCZUK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ALEI KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ NUMER 18 LOKAL 3A W WARSZAWIE. W STATUCIE DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN: -W PARAGRAFIE 23 SKREŚLA SIĘ UST. 2 ZMIENIA SIĘ BRZMIENIE PARAGRAFU 24 -ZMIENIA SIĘ BRZMIENIE PARAGRAFU 25 -ZMIENIA SIĘ BRZMIENIE PARAGRAFU 28 UST. 2 LIT. (L) -ZMIENIA SIĘ BRZMIENIE PARAGRAFU 28 UST. 2 LIT. (P) -ZMIENIA SIĘ BRZMIENIE PARAGRAFU 33 -ZMIENIA SIĘ BRZMIENIE PARAGRAFU 36 UST. 2 ZMIENIA SIĘ BRZMIENIE PARAGRAFU 442009-09-28 do dziś
921.06.2012 R., KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA LEWCZUK, REP. A NR 6978/2012 - ZMIANA: § 12 UST. 2, § 20 UST. 5 I 6 - DODANIE: § 12 UST. 3, § 20 UST. 72012-09-24 do dziś
1025.06.2015R., REP. A NR 4419/2015, NOTARIUSZ MAŁGORZATA FARION, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W WARSZAWIE, ZMIANA §9 PKT 1 STATUTU SPÓŁKI.2015-07-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-01-17 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2005-01-17 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2005-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego853904,00 ZŁ2015-07-28 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji42695202015-07-28 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 20 ZŁ2006-12-21 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego853904,00 ZŁ2015-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty170952, 80 ZŁ2009-04-23 do dziś
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
13. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2005-01-17 do dziś
21. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII A2006-08-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii25000002006-08-30 do dziś
31. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII B2006-09-20 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii590562006-09-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2006-09-20 do dziś
41. Nazwa serii akcjiC2006-12-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii8600002006-12-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2006-12-21 do dziś
51. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII D2009-04-23 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii8547642009-04-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-04-23 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2009-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIELACH2018-09-24 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-09-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARZEC2009-02-09 do dziś
2. ImionaMARCIN2009-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-02-09 do dziś
PREZES ZARZĄDU2012-06-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRYGIEL2018-03-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MACIEJ2018-03-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-12 do dziś
21. NazwiskoJANKOWSKI2018-03-12 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ PIOTR2018-03-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-12 do dziś
31. NazwiskoLEHMANN2013-08-19 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2013-08-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-08-19 do dziś
41. NazwiskoKACZMARCZYK2017-08-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ROBERT2017-08-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-22 do dziś
51. NazwiskoWNOROWSKI2017-08-22 do dziś
2. ImionaMICHAŁ DARIUSZ2017-08-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGRABOWSKI2012-06-11 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MICHAŁ2012-06-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - WYKONYWANA TAKŻE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2018-03-12 do dziś
21. NazwiskoWOJTOWSKI2012-06-11 do dziś
2. ImionaPIOTR STANISŁAW2012-06-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - WYKONYWANA TAKŻE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2018-03-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2008-05-21 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2008-05-21 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-05-21 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-05-21 do dziś
561 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2008-05-21 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2008-05-21 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2008-05-21 do dziś
870 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2008-05-21 do dziś
973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-05-21 do dziś
1082 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2015-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
2data złożenia 30.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
3data złożenia 15.07.2008 okres 2007 ROK2008-08-11 do dziś
4data złożenia 18.08.2009 okres 2008 ROK2009-09-17 do dziś
5data złożenia 08.09.2010 okres 2009 ROK2010-10-29 do dziś
6data złożenia 31.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-12 do dziś
7data złożenia 10.08.2012 okres 20112012-09-24 do dziś
8data złożenia 01.08.2013 okres 2012 ROK2013-08-19 do dziś
9data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
10data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
12data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
13data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
14data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
15data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
20data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
21data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
22data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
23data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
24data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
32007 ROK2008-08-11 do dziś
42008 ROK2009-09-17 do dziś
52009 ROK2010-10-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-12 do dziś
720112012-09-24 do dziś
82012 ROK2013-08-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
20OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
21OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
22OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
23OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
24OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
32007 ROK2008-08-11 do dziś
42008 ROK2009-09-17 do dziś
52009 ROK2010-10-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-12 do dziś
720112012-09-24 do dziś
82012 ROK2013-08-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
20OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
21OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
22OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
23OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
24OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
22007 ROK2008-08-11 do dziś
32008 ROK2009-09-17 do dziś
42009 ROK2010-10-29 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-09-12 do dziś
620112012-09-24 do dziś
72012 ROK2013-08-19 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
21OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
22OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
23OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów