„BPD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000226053
Numer REGON: 140024472
Numer NIP: 5213326490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-01-11
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-07-07
Sygnatura akt[RDF/312410/21/975]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-01-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BPD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-01-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-07-29 do dziś
2. Adresulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 148 kod pocztowy 02-326 poczta WARSZAWA 2005-07-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@BPD.PL2014-09-16 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BPD.PL2014-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120 GRUDNIA 2004; NOTARIUSZ JAROSŁAW PLUTA; KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH FORTUŃSKI, JAROSŁAW PLUTA, PAWEŁ GMEREK -SPÓŁKA CYWILNA, 05-500 PIASECZNO, UL. KOŚCIUSZKI 23; REFEREORIUM A NR 17475/20042005-01-11 do dziś
217.05.2010, REPERTORIUM A NR 9665/2010, NOTARIUSZ PAWEŁ GMEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, ZMIANY W UMOWIE SPÓŁKI § 4, § 20.2 -ZMIENIONE, § 20.3 -UCHYLONY, TEKST JEDNOLITY2010-06-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-01-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-01-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2005-01-11 do dziś
2. ImionaJERZY ROMAN2005-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH2021-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-01-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZEZULA2005-01-11 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2005-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20 000 ZŁOTYCH2005-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-01-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCIŃSKA2016-04-13 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2016-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ2016-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-01-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2012-04-27 do dziś
2. ImionaJERZY ROMAN2012-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES -CZŁONEK ZARZĄDU2012-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZEZULA2005-01-11 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2005-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-01-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-03-19 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-03-19 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-19 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2015-03-19 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-03-19 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-19 do dziś
758 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2015-03-19 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-03-19 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-03-19 do dziś
1070 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.06.2006 okres 20052006-06-21 do dziś
2data złożenia 13.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-18 do dziś
3data złożenia 12.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-24 do dziś
4data złożenia 14.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-20 do dziś
5data złożenia 26.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-16 do dziś
6data złożenia 09.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-19 do dziś
7data złożenia 20.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-27 do dziś
8data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
9data złożenia 06.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
10data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
11data złożenia 24.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
12data złożenia 12.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
13data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-09 do dziś
14data złożenia 09.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
15data złożenia 26.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
16data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-06-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-24 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-20 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-16 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-19 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120052006-06-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-24 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-20 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-16 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-19 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów