„DOHLER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000225853
Numer REGON: 210410037
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-07-11
Sygnatura akt[RDF/222896/20/761]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP2104100372005-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOHLER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM nr w rejestrze 18352005-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat STRZELECKO-DREZDENECKI gmina STRZELCE KRAJEŃSKIE miejscowość LICHEŃ2005-01-10 do dziś
2. Adresnr domu 30 kod pocztowy 66-500 poczta STRZELCE KRAJEŃSKIE 2005-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.05.1996 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA MAŁGORZATA BACHALSKA KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM REPERTORIUM A NUMER 7987/96; 15.07.2004 R. NOTARIUSZ JAN MAREK PIEKUT KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELCACH KRAJEŃSKICH REPERTORIUM A NUMER 4295/2004 ZMIANA: §8; 27.10.2004 R. NOTARIUSZ JAN MAREK PIEKUT KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELCACH KRAJEŃSKICH REPERTORIUM A NUMER 5963/2004 ZMIANA: §7.2005-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDÖHLER2019-06-25 do dziś
2. ImionaHEINRICH KARL2005-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 2160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 108000 ZŁ2005-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego108000,00 PLN2005-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2005-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDÖHLER2019-06-25 do dziś
2. ImionaHEINRICH KARL2005-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2005-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2015-09-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-09-08 do dziś
246 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI ROLNICZYCH, WŁĄCZAJĄC SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW2015-09-08 do dziś
341 20 Z WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-09-08 do dziś
446 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2015-09-08 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.09.2006 okres 1.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-05 do dziś
2data złożenia 21.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
3data złożenia 09.10.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-14 do dziś
4data złożenia 02.09.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-10 do dziś
5data złożenia 10.01.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-01-14 do dziś
6data złożenia 21.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
7data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
8data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
9data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-21 do dziś
10data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
11data złożenia 11.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-05 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-14 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-01-14 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-05 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-14 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-01-14 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów