COLLOCO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000225734
Numer REGON: 140013511
Numer NIP: 1181767414
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-01-11
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2015-03-31
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/6065/15/373]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-01-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140013511 NIP 11817674142010-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCOLLOCO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-01-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2012-09-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica ALEJA ŚLĄSKA nr domu 1 kod pocztowy 54-118 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2013-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.12.2004. NOTARIUSZ KATARZYNA ŁĘCZYCKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. MICKIEWICZA 22, REPERTORIUM A 10893/20042005-01-11 do dziś
207.09.2011 R., NOTARIUSZ JOANNA GIERYSZEWSKA-SOBOLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. RAKOWIECKA 41/14, REP. A NR 2639/2011, ZMIANA § 2, § 3, § 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2011-10-24 do dziś
315.03.2012 R., REP. A NR 4637/2012, ASESOR NOTARIALNY ANGELIKA SOŁTYS ZASTĘPCA NOTARIUSZA ROBERTA BRONSZTEJNA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI.2012-05-15 do dziś
422.08.2012 R., REP. A NR 7873/2012, NOTARIUSZ KAROLINA WARCZAK-MAŃDZIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI.2012-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-01-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-01-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŽIGUNOVS2015-03-31 do dziś
2. ImionaGRIGORIJS2015-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2015-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-01-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŽIGUNOVS2015-03-31 do dziś
2. ImionaGRIGORIJS2015-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-03-31 do dziś
247 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2015-03-31 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-03-31 do dziś
452 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2015-03-31 do dziś
535 1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-03-31 do dziś
635 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2015-03-31 do dziś
735 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2015-03-31 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-31 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-31 do dziś
1068 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.09.2010 okres 01.01.2005 -31.12.20052010-10-29 do dziś
2data złożenia 28.09.2010 okres 01.01.2006 -31.12.20062010-10-29 do dziś
3data złożenia 28.09.2010 okres 01.01.2007 -31.12.20072010-10-29 do dziś
4data złożenia 28.09.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-10-29 do dziś
5data złożenia 28.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-29 do dziś
6data złożenia 08.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-10 do dziś
7data złożenia 04.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-22 do dziś
8data złożenia 20.09.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
9data złożenia 26.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-31 do dziś
10data złożenia 26.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052010-10-29 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062010-10-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072010-10-29 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-10-29 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-10 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-22 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052010-10-29 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062010-10-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072010-10-29 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-10-29 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-10 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-22 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów