TANDEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000225556
Numer REGON: 970447750
Numer NIP: 9281026733
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-07-08
Sygnatura akt[RDF/403580/22/200]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANDEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻAGAŃSKI gmina ŻAGAŃ miejscowość ŻAGAŃ2017-07-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻAGAŃ ulica UL. LOTNIKÓW ALIANCKICH nr domu 33 kod pocztowy 68-100 poczta ŻAGAŃ kraj POLSKA 2017-07-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@TANDEMZAGAN.PL2017-07-14 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TANDEMZARY.PL2015-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuTANDEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻARSKI gmina ŻARY miejscowość ŻARY2017-07-14 do dziś
3. Adresmiejscowość ŻARY ulica UL. GEN. PUŁASKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 68-200 poczta ŻARY kraj POLSKA 2017-07-14 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.12.2004 R.NOTARIUSZ IWONA ZOFIA BRZOSTOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BOLESŁAWCU, REP. A NUMER 8308/20042005-01-03 do dziś
208.02.2005 R., NOTARIUSZ IWONA BRZOSTOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W BOLESŁAWCU, REPERETORIUM A NUMER 676/2005, ZMIENIONO § 8, § 92005-03-09 do dziś
308.09.2008 R., NOTARIUSZ GRAŻYNA KRYSTYNA WACHNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBSKU, REPERTORIUM A NR 7295/2008, ZMIANA: § 6, § 7;2008-10-06 do dziś
409.07.2015R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA BRZOZOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻARACH, REPERTORIUM A NUMER 3081/2015 - ZMIENIONO: § 17.2015-10-14 do dziś
502.06.2017 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA BRZOZOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻARACH, REPERTORIUM A NR 2199/2017, ZMIANA: §2, §3.2017-07-14 do dziś
602.10.2017 R. - NOTARIUSZ MAŁGORZATA BRZOZOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻARACH, REPERTORIUM „A” NR 4361/2017 - ZMIANA § 7; § 10; § 21. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2017-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-01-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2005-01-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W TRYBIE ART. 551 § 2 KSH DZIAŁAJĄCEJ POD NAZWĄ „TANDEM” PIOTR CIECHANOWICZ, HENRYK JUNG SPÓŁKA CYWILNA W ŻARACH, WSPÓLNICY BYLI WPISANI W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ URZĄD MIEJSKI W ŻARACH POD NUMERAMI 8465 I 84642005-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIECHANOWICZ2005-01-03 do dziś
2. ImionaPIOTR WALERIAN2005-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ2014-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-01-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUNG2005-01-03 do dziś
2. ImionaHENRYK2005-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ2014-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2014-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1350000,00 PLN2005-01-03 do dziś
2100000,00 PLN2005-03-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB POCIĄGAJĄCYCH ZA SOBĄ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA POWYŻSZEJ KWOTY 100.000,00 ZŁOTYCH, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIECHANOWICZ2005-01-03 do dziś
2. ImionaPIOTR WALERIAN2005-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2005-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUNG2005-01-03 do dziś
2. ImionaHENRYK2005-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2005-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2008-10-06 do dziś
223 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2008-10-06 do dziś
342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2008-10-06 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-10-06 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2008-10-06 do dziś
677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2008-10-06 do dziś
723 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2016-05-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2016-05-18 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-11-22 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2017-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.09.2006 okres 03.01.2005 -31.12.20052006-10-03 do dziś
2data złożenia 06.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-17 do dziś
3data złożenia 15.04.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-04-17 do dziś
4data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008 R., -31.12.2008 R.,2009-06-26 do dziś
5data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
6data złożenia 18.07.2011 okres 01.01.2010 R -31.12.2010 R2011-08-24 do dziś
7data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
8data złożenia 21.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-04 do dziś
9data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
10data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
11data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
12data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14data złożenia 22.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-22 do dziś
15data złożenia 26.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
16data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
17data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.01.2005 -31.12.20052006-10-03 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-17 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-04-17 do dziś
401.01.2008 R., -31.12.2008 R.,2009-06-26 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
601.01.2010 R -31.12.2010 R2011-08-24 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-22 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu103.01.2005 -31.12.20052006-10-03 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-17 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-04-17 do dziś
401.01.2008 R., -31.12.2008 R.,2009-06-26 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
601.01.2010 R -31.12.2010 R2011-08-24 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-22 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów