GT IMMO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000225487
Numer REGON: 020013174
Numer NIP: 1010000746
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-05-23
Sygnatura akt[RDF/382505/22/642]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGT IMMO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat BOLESŁAWIECKI gmina NOWOGRODZIEC miejscowość WYKROTY2004-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WYKROTY ulica UL. PARKOWA nr domu 31 kod pocztowy 59-730 poczta NOWOGRODZIEC kraj POLSKA 2016-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 15.12.2004 R. PRZED NOTARIUSZEM ALEKSANDRĄ BŁAŻEJCZAK-ZDŻARSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 15/6, REP. A NR 7946/2004.2004-12-31 do dziś
2DNIA 27.03.2008 R. UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZAPROTOKOŁOWANĄ W AKCIE NOTARIALNYM REPERTORIUM A NUMER 2581/2008 PRZEZ NOTARIUSZ IWONĘ Z. BRZOSTOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY OGRODOWEJ NUMER 6 W BOLESŁAWCU. ZMIENIONO: § 2 UMOWY SPÓŁKI.2008-05-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAS TRENTESAUX-PATFOORT SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA Z SIEDZIBĄ W RONCQ, FRANCJA2015-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 000 000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH).2010-04-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-04-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2008-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZOSTAŁ POWOŁANY JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2004-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRENTESAUX2018-12-06 do dziś
2. ImionaGERY DOMINIQUE2018-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-05-07 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-05-07 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-05-07 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-05-07 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.12.2006 okres 2005 ROK2006-12-22 do dziś
2data złożenia 15.06.2007 okres 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-06-20 do dziś
3data złożenia 07.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-15 do dziś
4data złożenia 05.06.2009 okres 01.01.2008 DO 31.12.20082009-06-10 do dziś
5data złożenia 02.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-10 do dziś
6data złożenia 02.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
7data złożenia 21.02.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-02-23 do dziś
8data złożenia 22.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-17 do dziś
9data złożenia 30.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
10data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
11data złożenia 05.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-06 do dziś
12data złożenia 28.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
13data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
14data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
15data złożenia 30.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
16data złożenia 14.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-14 do dziś
17data złożenia 23.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-12-22 do dziś
201.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-06-20 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-15 do dziś
401.01.2008 DO 31.12.20082009-06-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-10 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-02-23 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-14 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2006-12-22 do dziś
201.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-06-20 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-15 do dziś
401.01.2008 DO 31.12.20082009-06-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-10 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-02-23 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-14 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów