„BUDHAUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000225385
Numer REGON: 012554284
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-10-14
Sygnatura akt[RDF/260200/20/172]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-12-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012554284 NIP 52400151792008-08-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDHAUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 306142004-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-12-30 do dziś
2. Adresulica KORZYSTNA nr domu 15 kod pocztowy 03-626 poczta WARSZAWA 2004-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.01.1992 R. PAWEŁ BŁASZCZAK NOTARIUSZ W WARSZAWIE REP. A NR 151/92 06.12.2004 R. ARTUR KĘDZIERSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE REP. A NR 59/2004, ZMIANA §§ OD 1 DO 23; WYKREŚLENIE §§ OD 24 DO 28.2004-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-12-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDŁUŻEWSKA PIÓRKOWSKA2004-12-30 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2004-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.000,00 ZŁOTYCH2006-08-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-12-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIÓRKOWSKI2004-12-30 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2004-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000,00 ZŁOTYCH2006-08-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-12-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2004-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDŁUŻEWSKA PIÓRKOWSKA2004-12-30 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2004-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-12-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIÓRKOWSKI2004-12-30 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2004-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoDŁUŻEWSKI2004-12-30 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW WALDEMAR2004-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-12-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2004-12-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2004-12-30 do dziś
270 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2004-12-30 do dziś
371 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-12-30 do dziś
474 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2004-12-30 do dziś
574 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2004-12-30 do dziś
674 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2004-12-30 do dziś
774 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2004-12-30 do dziś
890 0 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2004-12-30 do dziś
992 62 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM, POZOSTAŁA2004-12-30 do dziś
1026 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2004-12-30 do dziś
1128 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2004-12-30 do dziś
1237 PRZETWARZANIE ODPADÓW2004-12-30 do dziś
1345 BUDOWNICTWO2004-12-30 do dziś
1451 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2004-12-30 do dziś
1555 HOTELE I RESTAURACJE2004-12-30 do dziś
1660 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2004-12-30 do dziś
1763 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2004-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-16 do dziś
2data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-16 do dziś
3data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-27 do dziś
4data złożenia 09.08.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-10-05 do dziś
5data złożenia 09.08.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-10-05 do dziś
6data złożenia 09.08.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-05 do dziś
7data złożenia 09.08.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-05 do dziś
8data złożenia 09.08.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-05 do dziś
9data złożenia 09.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
10data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-10-14 do dziś
11data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-14 do dziś
12data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-16 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-27 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-10-05 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-10-05 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-05 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-05 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-05 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-16 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-27 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-10-05 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-10-05 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-05 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-05 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-05 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów