„ARTEKS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000225240
Numer REGON: 911362880
Numer NIP: 8882847523
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-09-27
Sygnatura akt[RDF/333898/21/584]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-12-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 911362880 NIP 88828475232010-01-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTEKS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. WŁOCŁAWEK gmina M. WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK2004-12-30 do dziś
2. Adresulica AL. JANA PAWŁA II nr domu 79 kod pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK 2004-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.12.2004 R. NOTARIUSZ IWONA WALTER, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ MORAWSKI NOTARIUSZ, IWONA WALTER NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA WE WŁOCŁAWKU, REP. A NR 23367/20042004-12-30 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI ZA AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 18535/2005 Z 31.12.2005 R., NOTARIUSZ IWONA WALTER, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ MORAWSKI IWONA WALTER S.C. WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 20, ZMIENIONO § 8 I § 11 UMOWY. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY.2006-03-14 do dziś
321-12-2009 R., REP. A NR 2152/2009, NOTARIUSZ IWONA WALTER, KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOCŁAWKU; ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI2010-01-22 do dziś
405.06.2018R., REP. A NR 6687/2018, NOTARIUSZ IWONA WALTER, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ MORAWSKI - IWONA WALTER S.C., ZMIENIONO: § 7.2018-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-12-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOWIŃSKI2004-12-30 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ JAN2004-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH. 6224 UDZIAŁY O WARTOŚCI 3.112.000 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z ALEKSANDRĄ EWĄ SŁOWIŃSKĄ2006-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-12-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOWIŃSKA2004-12-30 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA EWA2004-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH. 6224 UDZIAŁY O WARTOŚCI 3.112.000 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z ARKADIUSZEM JANEM SŁOWIŃSKIM2006-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-12-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego3162000,00 ZŁ2006-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13112000,00 ZŁ2006-03-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA SAMOISTNA, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOWIŃSKI2004-12-30 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ JAN2004-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-12-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOWIŃSKA2004-12-30 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA EWA2004-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2010-01-22 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-01-22 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-01-22 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-01-22 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-01-22 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-01-22 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-01-22 do dziś
846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2018-06-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2018-06-27 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-12 do dziś
2data złożenia 28.03.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-04-27 do dziś
3data złożenia 20.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-01 do dziś
4data złożenia 31.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-10 do dziś
5data złożenia 23.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-29 do dziś
6data złożenia 17.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-26 do dziś
7data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011 31.12.20112012-07-31 do dziś
8data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012R-31.12.2012R2013-07-25 do dziś
9data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
10data złożenia 27.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
11data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
12data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
13data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
16data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 31.12.20112012-07-31 do dziś
201.01.2012R-31.12.2012R2013-07-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-12 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-01 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-26 do dziś
701.01.2011 31.12.20112012-07-31 do dziś
801.01.2012R-31.12.2012R2013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-04-12 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-01 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-26 do dziś
701.01.2011 31.12.20112012-07-31 do dziś
801.01.2012R-31.12.2012R2013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów