„HH POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000224982
Numer REGON: 015881003
Numer NIP: 1070006770
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-01-03
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/75169/21/45]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HH POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-12-28 do dziś
2. Adresulica PRUSZKOWSKA nr domu 29B kod pocztowy 02-118 poczta WARSZAWA 2004-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.11.2004 -NOT. ELŻBIETA KOZIOROWSKA, PL. GEN. J.H.DĄBROWSKIEGO 1, WARSZAWA, REP. A-6072/2004 -AKT ZAŁOŻYCIELSKI2004-12-28 do dziś
220.11.2008 R., REP. A NR 6413/2008, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. FILTROWA 68/3 ZMIANA § 10 ORAZ § 14 UMOWY SPÓŁKI2009-01-30 do dziś
311 GRUDNIA 2009 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ROBERTA WRÓBLEWSKIEGO ASESORA NOTARIALNEGO, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA MAŁGORZATY PAŁGAN-PASZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 12167/2009: ZMIENIONO § 7 I § 17 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2010-01-19 do dziś
404.10.2017R., REP. A NR 12152/2017, NOTARIUSZ FABIAN WAWRZYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 15 UST.1 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2017-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-12-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHH ASSOCIATES (EUROPE) LIMITED2004-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2017-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-01-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2004-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNUNN2016-12-14 do dziś
2. ImionaSTEPHEN CHRISTOPHER CHARLES2016-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARSONS2015-10-13 do dziś
2. ImionaEDWARD JAMES2015-10-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-10-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACMILLAN2004-12-28 do dziś
2. ImionaROBERT JOHN FERGUS2004-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-06-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2016-06-16 do dziś
218 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2016-06-16 do dziś
318 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2016-06-16 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-06-16 do dziś
570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2016-06-16 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-06-16 do dziś
773 1 REKLAMA2016-06-16 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-27 do dziś
2data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-01 do dziś
3data złożenia 20.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-22 do dziś
4data złożenia 03.11.2011 okres 01.01.2010-31.03.20112011-11-17 do dziś
5data złożenia 08.10.2012 okres 01.04.2011-31.03.20122012-10-15 do dziś
6data złożenia 02.10.2013 okres 01.04.2012-31.03.20132013-10-29 do dziś
7data złożenia 25.09.2014 okres OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-10-15 do dziś
8data złożenia okres OD 01.04.2014 DO 31.03.20152016-06-16 do dziś
9data złożenia 28.11.2016 okres OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-12-23 do dziś
10data złożenia 11.10.2017 okres OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-10-24 do dziś
11data złożenia 13.11.2018 okres OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-11-22 do dziś
12data złożenia 06.05.2021 okres OD 01.04.2018 DO 31.03.20192021-05-24 do dziś
13data złożenia 06.05.2021 okres OD 01.04.2019 DO 31.03.20202021-05-24 do dziś
14data złożenia 15.12.2021 okres OD 01.04.2020 DO 31.03.20212022-01-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-10-27 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-01 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-09-22 do dziś
401.01.2010-31.03.20112011-11-17 do dziś
501.04.2011-31.03.20122012-10-15 do dziś
601.04.2012-31.03.20132013-10-29 do dziś
7OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-10-15 do dziś
8OD 01.04.2014 DO 31.03.20152016-06-16 do dziś
9OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-12-23 do dziś
10OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-10-24 do dziś
11OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-11-22 do dziś
12OD 01.04.2018 DO 31.03.20192021-05-24 do dziś
13OD 01.04.2019 DO 31.03.20202021-05-24 do dziś
14OD 01.04.2020 DO 31.03.20212022-01-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-10-27 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-01 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-09-22 do dziś
401.01.2010-31.03.20112011-11-17 do dziś
501.04.2011-31.03.20122012-10-15 do dziś
601.04.2012-31.03.20132013-10-29 do dziś
7OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-10-15 do dziś
8OD 01.04.2014 DO 31.03.20152016-06-16 do dziś
9OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-12-23 do dziś
10OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-10-24 do dziś
11OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-11-22 do dziś
12OD 01.04.2018 DO 31.03.20192021-05-24 do dziś
13OD 01.04.2019 DO 31.03.20202021-05-24 do dziś
14OD 01.04.2020 DO 31.03.20212022-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów