BUZIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000224899
Numer REGON: 020001797
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-27
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2020-08-17
Sygnatura akt[RDF/233215/20/887]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-12-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0200017972005-03-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUZIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-12-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2004-12-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica JANA DŁUGOSZA nr domu 60 kod pocztowy 51-162 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2013-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.12.2004 R., NOTARIUSZ HENRYK WOJCIECHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. MARSZAŁKOWSKA 24/26 LOK. 14,00-576 WARSZAWA, REP. A NR 3054/20042004-12-27 do dziś
209.03.2005 R., REP. A NR 636/2005, NOTARIUSZ HENRYK WOJCIECHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 24/26 LOK.14, DODANO PKT 3, 4, 5, 6 W PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2005-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-12-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-12-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUZIL-WERK WAGNER GMBH & CO KG2004-12-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.287 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 643.500 ZŁ (SZEŚĆSET CZTERDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2009-04-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-12-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego700000,00 ZŁ2009-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-12-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU OSÓB, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, WZGLĘDNIE PROKURENT SAMODZIELNIE. REPREZENTACJA TA DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SADOWYCH ORAZ POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.2004-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANOTH2019-03-19 do dziś
2. ImionaISABELL STEPHANIE2019-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoSOSNOWSKI2016-05-13 do dziś
2. ImionaJAKUB ANDRZEJ2016-05-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-05-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-05-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-06-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-06-23 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-06-23 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-06-23 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-06-23 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-06-23 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.10.2007 okres 20052007-11-20 do dziś
2data złożenia 08.02.2008 okres 20062008-02-22 do dziś
3data złożenia 06.04.2010 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2010-05-07 do dziś
4data złożenia 06.04.2010 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2010-05-07 do dziś
5data złożenia 15.12.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2011-01-10 do dziś
6data złożenia 08.10.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-11 do dziś
7data złożenia 25.01.2013 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-02-08 do dziś
8data złożenia 25.10.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-11-05 do dziś
9data złożenia 11.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-11 do dziś
10data złożenia 20.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
11data złożenia 01.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-13 do dziś
12data złożenia 29.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
13data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15data złożenia 17.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052007-11-20 do dziś
220062008-02-22 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R2010-05-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2010-05-07 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2011-01-10 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-11 do dziś
701.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-02-08 do dziś
801.01.2012R.-31.12.2012R.2013-11-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120052007-11-20 do dziś
220062008-02-22 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2010-05-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2010-05-07 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2011-01-10 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-11 do dziś
701.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-02-08 do dziś
801.01.2012R.-31.12.2012R.2013-11-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów