SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CUKROWNIK”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000224853
Numer REGON: 410384990
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-01-05
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-12-08
Sygnatura akt[RDF/271721/20/721]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-01-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP4103849902005-01-05 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CUKROWNIK”2005-01-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LESZNIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 3782005-01-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-01-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat RAWICKI gmina MIEJSKA GÓRKA miejscowość MIEJSKA GÓRKA2005-01-05 do dziś
2. Adresulica IGNACEGO BUSZY nr domu 28 kod pocztowy 63-910 poczta MIEJSKA GÓRKA 2005-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107.12.1990 R.2005-01-05 do dziś
225.07.2012R. - NOWY TEKST STATUTU PRZYJĘTY UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA.2016-07-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-01-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-01-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2005-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLOKŚ2018-03-21 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2018-03-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-03-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-21 do dziś
21. NazwiskoPLĄSKOWSKI2012-02-08 do dziś
2. ImionaMACIEJ2012-02-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-02-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2012-02-08 do dziś
31. NazwiskoKUSZTELAK2005-01-05 do dziś
2. ImionaEDMUND2005-01-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-01-05 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-01-05 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU -KSIĘGOWA2005-01-05 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRĄDLEWSKI2018-03-21 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2018-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRUGAŁA2016-07-08 do dziś
2. ImionaBOŻENA2016-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŚKIEWICZ2016-07-08 do dziś
2. ImionaDANUTA2016-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-07-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.04.2012 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2012-06-15 do dziś
2data złożenia 13.04.2012 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2012-06-15 do dziś
3data złożenia 13.04.2012 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2012-06-15 do dziś
4data złożenia 13.04.2012 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2012-06-15 do dziś
5data złożenia 13.04.2012 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2012-06-15 do dziś
6data złożenia 13.04.2012 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-06-15 do dziś
7data złożenia 23.03.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-07-08 do dziś
8data złożenia 23.03.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-08 do dziś
9data złożenia 23.03.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-08 do dziś
10data złożenia 19.02.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-02-19 do dziś
11data złożenia 19.02.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-19 do dziś
12data złożenia 19.02.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-19 do dziś
13data złożenia 19.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-19 do dziś
14data złożenia 08.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-08 do dziś
15data złożenia 08.12.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-06-15 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-07-08 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-08 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-02-19 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-19 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-08 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-06-15 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-07-08 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-08 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-02-19 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-19 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-08 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów