FIRMA HANDLOWA TOP BABY KINGA KOŁACHA, MAŁGORZATA JARGAN SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000224591
Numer REGON: 473295256
Numer NIP: 7311905971
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-22
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-03-30
Sygnatura akt[RDF/476922/23/34]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-12-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA TOP BABY KINGA KOŁACHA, MAŁGORZATA JARGAN SPÓŁKA JAWNA2020-10-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość PABIANICE2004-12-22 do dziś
2. Adresulica WITOSA nr domu 11 kod pocztowy 95-200 poczta PABIANICE 2004-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119 PAŹDZIERNIKA 2004 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZMIENIONA ANEKSEM Z DNIA 10.11.2004 R. UZUPEŁNIONYM 17.12.2004 R.2004-12-22 do dziś
2NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 13.01.2006 R. DOSZŁO DO ZMIANY § 2, § 6, § 11 UMOWY SPÓŁKI.2006-02-13 do dziś
321.12.2009 R. -ZMIENIONO § 2, 6 UMOWY SPÓŁKI; 1.03.2010 R. -ZMIANA § 4, UMOWY2010-07-21 do dziś
401.04.2013 R. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1 O ZMIANIE TREŚCI § 5 I § 6 UMOWY SPÓŁKI, 01.04.2013 R. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 2 O ZMIANIE TREŚCI § 2.2013-11-25 do dziś
5UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1 Z DNIA 2 STYCZNIA 2014. ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2014. ZMIANA § 5, § 6 UMOWY SPÓŁKI2014-10-28 do dziś
6UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1 Z DNIA 1.01.2016 ROKU, ZMIENIONO §5,§6 UMOWY SPÓŁKI. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 2 Z DNIA 1.01.2016 ROKU, ZMIENIONO §2 UMOWY SPÓŁKI.2016-04-26 do dziś
7UCHWAŁA NR 1 DNIA 20.05.2020 R.- ZMIANA §§ 1, 2, 4, 5, 6 UMOWY.2020-10-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-12-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2004-12-22 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-12-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁACHA2020-10-09 do dziś
2. ImionaKINGA JOANNA2020-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-10-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-10-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-09 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARGAN2016-04-26 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2016-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-04-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-04-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-04-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-12-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2004-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARGAN2016-04-26 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2016-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁACHA2020-10-09 do dziś
2. ImionaKINGA2013-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2020-10-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy114 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2020-10-09 do dziś
214 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2020-10-09 do dziś
345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-10-09 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-10-09 do dziś
545 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-10-09 do dziś
647 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-09 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-10-09 do dziś
849 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2020-10-09 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 DO 31.12.20052020-11-22 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.20062020-11-22 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072020-11-22 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082020-11-22 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092020-11-22 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102020-11-22 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112020-11-22 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122020-11-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-11-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-11-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-11-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-11-22 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-22 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-26 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-01 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów