„HEWEA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000224290
Numer REGON: 933046014
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-10-06
Sygnatura akt[RDF/343325/21/629]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-12-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP9330460142005-07-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HEWEA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2004-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2004-12-17 do dziś
2. Adresulica PIRAMOWICZA nr domu 4 kod pocztowy 51-658 poczta WROCŁAW 2004-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1NOTARIUSZ HELENA SZYMCZYK -GRABIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PRZY PLACU SOLNYM 13, REP. A NR 4259/2004 UMOWA SPÓŁKI2004-12-17 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 7 LUTEGO 2007 R. REPERTORIUM A NR 769/2007, SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. G. ZAPOLSKIEJ 1 PRZEZ NOTARIUSZ LILIANĘ KACZOROWSKĄ, ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI.2007-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-12-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZYŃSKI2004-12-17 do dziś
2. ImionaPIOTR2004-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2004-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-12-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZYŃSKA2004-12-17 do dziś
2. ImionaEWA2004-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 75 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500 (TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2004-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-12-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2004-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES, B) PRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM -KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, C) PRZY ZARZĄDZIE TRZYOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PZOSTALI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2004-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZYŃSKI2004-12-17 do dziś
2. ImionaPIOTR2004-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-12-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZYŃSKA2004-12-17 do dziś
2. ImionaEWA2004-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZ0ŁNEK ZARZĄDU2004-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-12-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZYŃSKA2004-12-17 do dziś
2. ImionaPATRYCJA2004-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2009-12-22 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-03-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-31 do dziś
247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-31 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-03-31 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-03-31 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2021-03-31 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-03-31 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2021-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-07-07 do dziś
2data złożenia 26.06.2006 okres 2005 R.2006-06-29 do dziś
3data złożenia 06.07.2007 okres 2006 R.2007-07-13 do dziś
4data złożenia 30.06.2008 okres 2007 R.2008-07-08 do dziś
5data złożenia 26.06.2009 okres 2008 R.2009-07-01 do dziś
6data złożenia 25.06.2010 okres 2009 R.2010-06-29 do dziś
7data złożenia 27.06.2011 okres 2010 ROK2011-06-29 do dziś
8data złożenia 20.06.2012 okres 2011 R.2012-06-21 do dziś
9data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-01 do dziś
10data złożenia 25.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
11data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
12data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
13data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
14data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
17data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-06-29 do dziś
22006 R.2007-07-13 do dziś
32007 R.2008-07-08 do dziś
42008 R.2009-07-01 do dziś
52009 R.2010-06-29 do dziś
62010 ROK2011-06-29 do dziś
72011 R.2012-06-21 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 R.2006-06-29 do dziś
22006 R.2007-07-13 do dziś
32007 R.2008-07-08 do dziś
42008 R.2009-07-01 do dziś
52009 R.2010-06-29 do dziś
62010 ROK2011-06-29 do dziś
72011 R.2012-06-21 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2021-03-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART.492 §1 PKT 1 KSH TJ. PRZEZ PRZEJĘCIE SPÓŁKI HEWEA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S WE WROCŁAWIU BEZ POWZIĘCIA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, O KTÓREJ MOWA W ART.506 KSH, NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZARZĄDU HEWEA 2 SP. Z O.O. PODJĘTEJ W DNIU 26.02.2021 R. ORAZ NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW HEWEA 1 SP. Z O.O. Z/S WE WROCŁAWIU2021-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów