„BUDMAR-MZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000224264
Numer REGON: 330505693
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-02-24
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/10372/21/364]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-12-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP3305056932004-12-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDMAR-MZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-12-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, nr w rejestrze 19332004-12-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DEOTYMY nr domu 52 nr lokalu 9 kod pocztowy 01-404 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.12.1996 R. -WALDEMAR DULLEK NOTARIUSZ W KOSZALINIE, REPERTORIUM „A” NR 9150/1996; 17.11.2004 R. -ROMAN CZERNIKIEWICZ NOTARIUSZ W ŚWIDWINIE, REPERTORIUM „A” NR 8656/2004 NOWE BRZMIENIE UMOWY;2004-12-21 do dziś
226.02.2009 REPERTORIUM A NR 704/2009JADWIGA SULEJEWSKA -NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE ZMIANA § 172009-04-01 do dziś
331.05.2012 R. REPERTORIUM „A” NUMER 3069/2012, EWA NOSOWSKA NOTARIUSZ W KOSZALINIE, ZMIANA § 14, 15, 16 I 17.2012-06-21 do dziś
417.03.2015R. REPERTORIUM A NR 3088/2015, ZASTĘPCA NOTARIUSZA DOROTA WZIĄTEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI AKTU ZAŁOZYCIELSKIEGO SPÓŁKI2015-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-12-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-12-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKA2015-03-23 do dziś
2. ImionaDOMINIKA MAGDALENA2015-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały254 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 57.150,00 ZŁOTYCH2015-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-03-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego57150,00 PLN2006-01-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport130150,00 PLN2006-01-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-12-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2015-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-23 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-03-23 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 08.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2006-01-06 do dziś
2data złożenia 02.10.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-10-04 do dziś
3data złożenia 18.12.2007 okres 01.01.2005 -31.12.20052008-01-08 do dziś
4data złożenia 04.12.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-12-12 do dziś
5data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
6data złożenia 01.09.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-09-02 do dziś
7data złożenia 18.11.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-22 do dziś
8data złożenia 06.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
9data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-01 do dziś
10data złożenia 12.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-10-04 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052008-01-08 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-12-12 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-09-02 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-22 do dziś
701.01.2011-31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2006-01-06 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-10-04 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052008-01-08 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-12-12 do dziś
501.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
601.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-09-02 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-22 do dziś
801.01.2011-31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-01 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów