WILLA LOBECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000224178
Numer REGON: 933003140
Numer NIP: 8971698875
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-12-15
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/34516/22/545]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-12-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 933003140 NIP 89716988752015-02-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWILLA LOBECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-03-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. SZPACZA nr domu 18-20 kod pocztowy 51-417 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2022-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki14.06.2004 R. -NOTARIUSZ SIMONA KRUKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KUŹNICZA 57/58 LOKAL 4, REP. A 5050/2004; 6.12.2004 R. -NOTARIUSZ SIMONA KRUKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KUŹNICZA 57/58 LOKAL 4, REP. -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI: NADANIE NOWEGO BRZMIENIA § 7 UMOWY SPÓŁKI, REP. A NR 9364/2004.2004-12-17 do dziś
211.01.2011 R., NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU RYNEK 7, REP. A NR 347/2011, ZMIENIONO: § 7 UMOWY SPÓŁKI2011-02-11 do dziś
303.11.2014 R.,REPERTORIUM A NR 28043/2014 R.,KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY IWONY ŁACNEJ, ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7,ZASTĘPCA NOTARIALNY MONIKA BARCZUK; ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W § 2 I W § 7.2015-02-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-12-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWROT2015-09-24 do dziś
2. ImionaBOŻENA BARBARA2015-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2015-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego55000,00 PLN2004-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 PLN2004-12-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIENIE DO PROWADZENIA SPRAW I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NALEŻY DO JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.2004-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWROT2015-02-26 do dziś
2. ImionaBOŻENA2015-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy187 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2015-02-26 do dziś
287 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2015-02-26 do dziś
387 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2015-02-26 do dziś
487 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2015-02-26 do dziś
586 OPIEKA ZDROWOTNA2015-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.01.2011 okres 25.10.2004 R. -31.12.2005 R.2011-02-11 do dziś
2data złożenia 13.01.2011 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2011-02-11 do dziś
3data złożenia 13.01.2011 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2011-02-11 do dziś
4data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2009-31.12.20092013-08-02 do dziś
5data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2010-31.12.20102013-08-02 do dziś
6data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112013-08-02 do dziś
7data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-02 do dziś
8data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2008-31.12.20082013-08-02 do dziś
9data złożenia 27.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-26 do dziś
10data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-01 do dziś
11data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
12data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-28 do dziś
13data złożenia 06.08.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-08-06 do dziś
14data złożenia 09.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-09 do dziś
15data złożenia 22.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-22 do dziś
16data złożenia 09.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.10.2004 R. -31.12.2005 R.2011-02-11 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2011-02-11 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2011-02-11 do dziś
401.01.2009-31.12.20092013-08-02 do dziś
501.01.2010-31.12.20102013-08-02 do dziś
601.01.2011-31.12.20112013-08-02 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-08-02 do dziś
801.01.2008-31.12.20082013-08-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-26 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-01 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-28 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-08-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-22 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu125.10.2004 R. -31.12.2005 R.2011-02-11 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2011-02-11 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2011-02-11 do dziś
401.01.2009-31.12.20092013-08-02 do dziś
501.01.2010-31.12.20102013-08-02 do dziś
601.01.2011-31.12.20112013-08-02 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-08-02 do dziś
801.01.2008-31.12.20082013-08-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-26 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-01 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-28 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-12-012021-12-15 do dziś