TAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000223748
Numer REGON: 432738228
Numer NIP: 7122907880
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-05-26
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/28623/15/49]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2011-12-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica BANDURSKIEGO nr domu 66 nr lokalu 4 kod pocztowy 31-515 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2011-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki17 GRUDNIA 2004 R. NOTARIUSZ GRAŻYNA LEWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A 5444/20042004-12-14 do dziś
202.06.2006 R. NR REP A 1023/2006 KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, NOTARIUSZ JOLANTA CZARTORYSKA ZMIANA: § 3 UST. 12006-11-14 do dziś
326.07.2010 R. -REP. A NR 5436/2010, NOTARUSZ STANISŁAW DROZD, KANCELARIA NOTARIALNA W SANOKU, UL. KOŚCIUSZKI 31/4 -ZMIANA PAR. 62010-10-22 do dziś
4DNIA 05.10.2011 R. PRZED NOTARIUSZEM JACKIEM OSĘKOWSKIM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SANOKU, UL. 3-GO MAJA 10/2, 38-500 SANOK ZMIANA PAR. 3 UST. 1 UMOWY2011-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-12-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILGIN2011-12-29 do dziś
2. ImionaNUSRET2011-12-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2011-12-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-12-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2004-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILGIN2011-12-29 do dziś
2. ImionaNUSRET2011-12-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-12-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2010-10-22 do dziś
202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2010-10-22 do dziś
303 RYBACTWO2010-10-22 do dziś
405 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2010-10-22 do dziś
506 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2010-10-22 do dziś
607 GÓRNICTWO RUD METALI2010-10-22 do dziś
708 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2010-10-22 do dziś
809 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2010-10-22 do dziś
910 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2010-10-22 do dziś
1011 PRODUKCJA NAPOJÓW2010-10-22 do dziś
1112 00 Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-10-22 do dziś
1213 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-10-22 do dziś
1314 PRODUKCJA ODZIEŻY2010-10-22 do dziś
1415 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2010-10-22 do dziś
1516 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2010-10-22 do dziś
1617 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2010-10-22 do dziś
1718 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-10-22 do dziś
1819 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2010-10-22 do dziś
1920 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-10-22 do dziś
2021 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-10-22 do dziś
2122 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2010-10-22 do dziś
2223 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2010-10-22 do dziś
2324 PRODUKCJA METALI2010-10-22 do dziś
2425 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2010-10-22 do dziś
2526 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-10-22 do dziś
2627 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-10-22 do dziś
2728 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-22 do dziś
2829 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-10-22 do dziś
2930 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2010-10-22 do dziś
3031 PRODUKCJA MEBLI2010-10-22 do dziś
3132 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2010-10-22 do dziś
3233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2010-10-22 do dziś
3335 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2010-10-22 do dziś
3436 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2010-10-22 do dziś
3537 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2010-10-22 do dziś
3638 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2010-10-22 do dziś
3739 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2010-10-22 do dziś
3841 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-10-22 do dziś
3942 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-10-22 do dziś
4043 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-10-22 do dziś
4145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2010-10-22 do dziś
4246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-10-22 do dziś
4347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-10-22 do dziś
4449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-10-22 do dziś
4550 TRANSPORT WODNY2010-10-22 do dziś
4651 TRANSPORT LOTNICZY2010-10-22 do dziś
4752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-10-22 do dziś
4853 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2010-10-22 do dziś
4955 ZAKWATEROWANIE2010-10-22 do dziś
5056 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-10-22 do dziś
5158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-10-22 do dziś
5259 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-10-22 do dziś
5360 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2010-10-22 do dziś
5461 TELEKOMUNIKACJA2010-10-22 do dziś
5562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-10-22 do dziś
5663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-10-22 do dziś
5766 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2010-10-22 do dziś
5868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-10-22 do dziś
5969 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2010-10-22 do dziś
6070 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-10-22 do dziś
6171 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-10-22 do dziś
6272 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2010-10-22 do dziś
6373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-10-22 do dziś
6474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-10-22 do dziś
6577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-10-22 do dziś
6678 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2010-10-22 do dziś
6779 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2010-10-22 do dziś
6880 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2010-10-22 do dziś
6981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-10-22 do dziś
7082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-10-22 do dziś
7185 EDUKACJA2010-10-22 do dziś
7286 OPIEKA ZDROWOTNA2010-10-22 do dziś
7387 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2010-10-22 do dziś
7488 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2010-10-22 do dziś
7590 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2010-10-22 do dziś
7691 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2010-10-22 do dziś
7792 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2010-10-22 do dziś
7893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-10-22 do dziś
7994 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2010-10-22 do dziś
8095 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-10-22 do dziś
8196 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
2data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
3data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów