„BAUDA” -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000223561
Numer REGON: 170369271
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-09
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2014-10-09
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/13335/13/501]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-12-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP1703692712004-12-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BAUDA” -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-12-09 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ELBLĄGU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 11982004-12-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat BRANIEWSKI gmina BRANIEWO miejscowość CIELĘTNIK2004-12-09 do dziś
2. Adresnr domu 1 kod pocztowy 14-500 poczta BRANIEWO 2004-12-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.04.1997 R. NOTARIUSZ ALINA KOSTUCH, KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU, REP. A NR 1558/19972004-12-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-12-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-12-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„AIGINA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3314071882004-12-09 do dziś
4. Numer KRS0000164690 2004-12-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 4.305 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 430.500 ZŁOTYCH2004-12-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-12-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego430500,00 PLN2004-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1430000,00 PLN2004-12-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-12-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2004-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 HODOWLA I UPRAWA ZIARNA ZBOŻOWEGO2004-12-09 do dziś
201 11 HODOWLA I UPRAWA BURAKÓW CUKROWYCH2004-12-09 do dziś
301 11 HODOWLA I UPRAWA ROŚLIN OLEISTYCH2004-12-09 do dziś
401 11 PRODUKCJA NASION, ZBÓŻ, ROŚLIN OLEISTYCH, BURAKÓW CUKROWYCH I ROŚLIN PRZEZNACZONYCH NA PASZĘ, W TYM TRAW2004-12-09 do dziś
501 11 UPRAWA BOBIKU, PELUSZKI2004-12-09 do dziś
601 21 CHÓW I HODOWLA BYDŁA RZEŹNEGO I MLECZNEGO2004-12-09 do dziś
701 21 CHÓW JAŁÓWEK2004-12-09 do dziś
801 22 CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW.2004-12-09 do dziś
901 23 CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ.2004-12-09 do dziś
1005 02 CHÓW I HODOWLA RYB W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2004-12-09 do dziś
1151 SPRZEDAŻ HURTOWA2004-12-09 do dziś
1201 11 HODOWLA I UPRAWA ZIARNA PSZENICY2004-12-09 do dziś
1351 SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA2004-12-09 do dziś
1451 SPRZEDAŻ HURTOWA NASION2004-12-09 do dziś
1551 SPRZEDAŻ HURTOWA PASZ DLA ZWIERZĄT2004-12-09 do dziś
1651 23 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2004-12-09 do dziś
1751 31 SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW, ŁĄCZNIE Z ZIEMNIAKAMI I PRODUKTAMI Z ZIEMNIAKÓW2004-12-09 do dziś
1851 32 SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH.2004-12-09 do dziś
1951 33 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH2004-12-09 do dziś
2020 CIĘCIE I HEBLOWANIE DREWNA2004-12-09 do dziś
2120 PRODUKCJA DREWNIANYCH PODKŁADÓW KOLEJOWYCH2004-12-09 do dziś
2220 PRODUKCJA MATERIAŁÓW PODŁOGOWYCH Z DREWNA2004-12-09 do dziś
2301 11 HODOWLA I UPRAWA ZIARNA PSZENŻYTA2004-12-09 do dziś
2420 PRODUKCJA WEŁNY DRZEWNEJ, MĄCZKI DRZEWNEJ, WIÓRÓW2004-12-09 do dziś
2520 SUSZENIE DREWNA2004-12-09 do dziś
2620 IMPREGNACJA I OBRÓBKA CHEMICZNA DREWNA Z UŻYCIEM ŚRODKÓW KONSERWUJĄCYCH ORAZ INNYCH SUBSTANCJI2004-12-09 do dziś
2751 33 SPRZEDAŻ HURTOWA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2004-12-09 do dziś
2851 2 EKSPORT IMPORT TOWARÓW WYMIENIONYCH OD POZ.1 DO POZ.332004-12-09 do dziś
2901 11 HODOWLA I UPRAWA ŻYTA2004-12-09 do dziś
3001 11 HODOWLA I UPRAWA JĘCZMIENIA2004-12-09 do dziś
3101 11 HODOWLA I UPRAWA OWSA2004-12-09 do dziś
3201 11 HODOWLA I UPRAWA KUKURYDZY2004-12-09 do dziś
3301 11 HODOWLA I UPRAWA RYŻU2004-12-09 do dziś
3401 11 HODOWLA I UPRAWA ZIEMNIAKÓW2004-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.10.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-05 do dziś
2data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
3data złożenia 21.05.2010 okres 2008 R.2010-06-14 do dziś
4data złożenia 13.09.2011 okres 2010 ROK2011-09-16 do dziś
5data złożenia 02.04.2012 okres 2011 ROK2012-04-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-05 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
32008 R.2010-06-14 do dziś
42010 ROK2011-09-16 do dziś
52011 ROK2012-04-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-05 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
32008 R.2010-06-14 do dziś
42010 ROK2011-09-16 do dziś
52011 ROK2012-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów