GLOBAL COSMED GROUP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000223096
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-03
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2018-10-03
Sygnatura akt[RDF/858625/18/441]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-12-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140052451 NIP 12310654772010-09-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGLOBAL COSMED GROUP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 635252004-12-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM2007-02-21 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOM ulica WIELKOPOLSKA nr domu 3 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA 2007-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2000 R. REP. A 10003/2000 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TERESĘ STAROSTĘ KANCELARIA NOATRIALNA W WARSZAWIE AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 SIERPNIA 2004 REP. A 4150/2004 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TERESĘ STAROSTĘ KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.11.2004 R. REP. 5884/2004 NOTARIUSZ TERESA STAROSTA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO §62004-12-03 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 STYCZNIA 2007 R., REPERTORIUM A NR 361/2007, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARZENĘ GIERMAKOWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, ZMIENIONO PAR. 1-20, DODANO PAR. 21-26 UMOWY SPÓŁKI.2007-02-21 do dziś
302.08.2007 R., REP. A NR 8431/2007, NOTARIUSZ AGNIESZKA STOLAREK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RADOMIU, UL. PIŁSUDSKIEGO 7 ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2007-08-30 do dziś
419.12.2008 R.; REPERTORIUM A NR 16 799/2008, NOTARIUSZ MARZENA GIERMAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU ZMIENIONO § 17 UST. 12009-02-17 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.07.2014 R., REPERTORIUM A NR 5416/2014, MARZENA GIERMAKOWSKA, NOTARIUSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RADOMIU, UL. PIŁSUDSKIEGO 13, 26-600 RADOM, ZMIENIONO § 2.2014-09-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-12-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-12-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIELIMONKA2005-03-17 do dziś
2. ImionaANDREAS2006-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500 ZŁ2017-12-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-12-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2009-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
12. ImionaMAGDALENA ANITA2008-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2008-10-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-27 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2008-10-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIELIMONKA2007-02-21 do dziś
2. ImionaANDREAS2007-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIELIMONKA2017-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŁYŻWIŃSKA2011-10-03 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2011-10-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2011-10-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2007-02-21 do dziś
270 22 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-01-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 41 Z PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2018-01-04 do dziś
220 42 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2018-01-04 do dziś
364 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2018-01-04 do dziś
468 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-01-04 do dziś
577 11 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2018-01-04 do dziś
677 39 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2018-01-04 do dziś
777 40 Z DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-01-04 do dziś
896 09 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-06 do dziś
2data złożenia 13.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-22 do dziś
3data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-18 do dziś
4data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
5data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-29 do dziś
6data złożenia 22.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-03 do dziś
7data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
8data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012R-31.12.2012R2013-07-09 do dziś
9data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
10data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
11data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
12data złożenia 31.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-04 do dziś
13data złożenia 03.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-06 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-22 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-18 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-03 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
801.01.2012R-31.12.2012R2013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-06 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-22 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-18 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-03 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
801.01.2012R-31.12.2012R2013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów