BONAFRUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000222970
Numer REGON: 356891782
Numer NIP: 6762280260
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-03
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-02-24
Sygnatura akt[RDF/369780/22/505]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-12-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP3568917822005-07-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONAFRUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-07-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RAWSKI gmina RAWA MAZOWIECKA miejscowość RAWA MAZOWIECKA2006-12-06 do dziś
2. Adresmiejscowość RAWA MAZOWIECKA ulica UL. ZWOLIŃSKIEGO nr domu 2A nr lokalu 26 kod pocztowy 96-200 poczta RAWA MAZOWIECKA kraj POLSKA 2019-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.10.2004 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JULITĘ SZCZEPANIK W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. WESTERPLATTE 13/2, REPERTORIUM A NR 3143/2004, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.11.2004 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JULITĘ SZCZEPANIK W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. WESTERPLATTE 13/2, REPERTORIUM A NR 3245/2004.2004-12-03 do dziś
2I. AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 MAJA 2006 R., REPERTORIUM A NR 1292/2006 NOTARIUSZ JULITA SZCZEPANIK PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY UL. WESTERPLATTE 13/2 1) W § 14 UMOWY SPÓŁKI SKREŚLA SIĘ PKT 2) 2) W § 17 UMOWY SPÓŁKI A) SKREŚLA SIĘ LIT. I) B) ZMIANA LIT. J), K), P) 3) SKREŚLA SIĘ § 18, § 19, § 20 UMOWY SPÓŁKI II. AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 LISTOPADA 2006 R., REPERTORIUM A NR 3768/2006 NOTARIUSZ JULITA SZCZEPANIK PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY UL. WESTERPLATTE 13/2 1) ZMIANA § 32006-12-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-12-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-12-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROJEKTY KAPITAŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3572426432004-12-03 do dziś
4. Numer KRS0000124998 2004-12-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00 ZŁ2007-05-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-12-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOPATKA2005-07-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAN2005-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ2005-07-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-07-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 PLN2005-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-12-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZADU LUB PROKURENT ZGODNIE Z UDZIELONĄ PROKURĄ.2004-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2019-07-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH2019-07-17 do dziś
201 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2019-07-17 do dziś
301 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW2019-07-17 do dziś
446 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2019-07-17 do dziś
547 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-07-17 do dziś
647 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-07-17 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2019-07-17 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 27.10.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 27.10.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-18 do dziś
2data złożenia 07.11.2006 okres 1 STYCZNIA 2005 R. DO 31 GRUDNIA 2005 R.2006-12-06 do dziś
3data złożenia 15.04.2021 okres OD 06.02.2019 DO 31.12.20192021-04-15 do dziś
4data złożenia 24.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-24 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 06.02.2019 DO 31.12.20192021-04-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2005 R. DO 31 GRUDNIA 2005 R.2006-12-06 do dziś
2OD 06.02.2019 DO 31.12.20192021-04-15 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 27.10.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-18 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 06.02.20192021-04-07 do dziś
3OD 07.02.2019 DO 31.12.20192021-04-07 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 7 LUTEGO 2019 ROKU, SYGN. AKT: XX NS-REJ.KRS 1195/19/094, 07.02.20192019-07-17 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO (SAMODZIELNIE)2019-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSASIŃSKI2019-07-17 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2019-07-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 7 LUTEGO 2019 ROKU, SYGN. AKT: XX NS-REJ.KRS 1195/19/094, 07.02.20192019-07-17 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów