INSTYTUT SPRAW SAMORZĄDOWYCH I LOKALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000222616
Numer REGON: 016091579
Numer NIP: 5252140737
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2023-02-19
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/6051/23/443]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzial- nością2004-12-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016091579 NIP 52521407372023-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT SPRAW SAMORZĄDOWYCH I LOKALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY KRAJOWY REJESTR SĄDOWY nr w rejestrze 573882004-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-12-01 do dziś
2. Adresulica SZARA nr domu 10A nr lokalu 205 kod pocztowy 00-419 poczta WARSZAWA 2004-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127-05-1999 NOTARIUSZ ELŻBIETA BRUDNICKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE. 04-08-2004 NOTARIUSZ GRAŻYNA BEATA SOCHA PROWADZĄ- CA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REP. A-4517/2004, ZMIANA § 5, § 8, § 10, § 12, § 13, § 14, § 15 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2004-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-12-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUNDACJA „FORUM SAMORZĄDOWE”2004-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0132311982004-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW PO 100 PLN W WYSOKOŚCI 2000 PLN2004-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-12-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUNDACJA „WSPÓŁPRACA-NAUKA-KULTURA”2004-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0120331832004-12-01 do dziś
4. Numer KRS0000061453 2004-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW PO 100 PLN W WYSOKOŚCI 2000 PLN2004-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-12-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN2004-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2004-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁORUSKI2004-12-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2004-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGINTOWT DZIEWAŁ- TOWSKI2004-12-01 do dziś
2. ImionaWITOLD JÓZEF2004-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-12-01 do dziś
21. NazwiskoKUCZERA2004-12-01 do dziś
2. ImionaEDWARD2004-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-12-01 do dziś
31. NazwiskoGĄSKA2004-12-01 do dziś
2. ImionaWALDEMAR WŁADYSŁAW2004-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-12-01 do dziś
274 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2004-12-01 do dziś
374 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2004-12-01 do dziś
474 40 Z REKLAMA2004-12-01 do dziś
574 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2004-12-01 do dziś
674 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-12-01 do dziś
780 42 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-12-01 do dziś
870 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-12-01 do dziś
970 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE2004-12-01 do dziś
1071 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2004-12-01 do dziś
1171 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2004-12-01 do dziś
1272 INFORMATYKA2004-12-01 do dziś
1373 20 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2004-12-01 do dziś
1474 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2004-12-01 do dziś
1574 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ- DZANIA2004-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów