SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KLON” W KOSZALINIE W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000222592
Numer REGON: 330268514
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-06-08
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/3261/22/750]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-12-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP3302685142004-12-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KLON” W KOSZALINIE W LIKWIDACJI2022-06-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE nr w rejestrze 12402004-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIN gmina KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2017-01-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSZALIN ulica UL. ŻWIROWA nr domu 8 nr lokalu 11 kod pocztowy 75-621 poczta KOSZALIN kraj POLSKA 2017-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.05.1993 R. 14.10.2004 R. UCHWALONO NOWY STATUT.2004-12-07 do dziś
211.07.2011 R., UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU.2011-09-13 do dziś
322.11.2018R. - NOWE BRZMIENIE STATUTU;2019-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIŃSKA2022-06-08 do dziś
2. ImionaMAJA JANINA2022-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZALA2022-06-08 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA JOLANTA2022-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-09-13 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-09-13 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-09-13 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-09-13 do dziś
581 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2011-09-13 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2011-09-13 do dziś
793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2011-09-13 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 data złożenia 17.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20042005-08-11 do dziś
2data złożenia 20.07.2007 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2007-11-21 do dziś
3data złożenia 25.10.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-11-21 do dziś
4data złożenia 24.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
5data złożenia 16.10.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-20 do dziś
6data złożenia 15.09.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-11-05 do dziś
7data złożenia 08.08.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-13 do dziś
8data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
9data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-19 do dziś
10data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
11data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
12data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
13data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
14data złożenia 06.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-06 do dziś
15data złożenia 23.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-23 do dziś
16data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2007-11-21 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-11-21 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-20 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-11-05 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-13 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-23 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2007-11-21 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-11-21 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-20 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-11-05 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-13 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA O LIKWIDACJI, 27.09.2021 , 29.09.20212022-06-08 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWY2022-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJSNEROWSKI2022-06-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów