EXERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000222474
Numer REGON: 532467915
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2017-10-09
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/14595/17/712]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-11-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2004-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica MŁODEJ POLSKI nr domu 17 kod pocztowy 45-517 poczta OPOLE kraj POLSKA 2014-11-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejEXERT@OP.PL2014-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.11.2004 R., KN R. PALEJ W OPOLU, REP. A NR 10408/20042004-11-26 do dziś
228.03.2014 R. NOTARIUSZ MARCIN BRYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 1.142/2014 - ZMIANA PAR. 162014-04-29 do dziś
308.07.2014 R., REP. A NR 2856/2014, NOTARIUSZ M.BRYŁA, KN W OPOLU, ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI.2014-11-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-11-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLA2017-05-25 do dziś
2. ImionaSANDRA TERESA2017-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2017-05-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-05-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, W TYM MA PRAWO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI BEZ OGRANICZEŃ.2014-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARĘDA SZYDEŁKO2017-10-09 do dziś
2. ImionaJOANNA TERESA2017-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-10-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 95 Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY2014-11-03 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-11-03 do dziś
345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-11-03 do dziś
445 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-11-03 do dziś
546 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-11-03 do dziś
649 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2014-11-03 do dziś
749 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-11-03 do dziś
852 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2014-11-03 do dziś
964 19 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2014-11-03 do dziś
1064 91 LEASING FINANSOWY2014-11-03 do dziś
1164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-11-03 do dziś
1268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-11-03 do dziś
1368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-11-03 do dziś
1468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-11-03 do dziś
1577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-11-03 do dziś
1677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-11-03 do dziś
1746 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2014-11-03 do dziś
1847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-11-03 do dziś
1947 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-11-03 do dziś
2031 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2014-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-12-04 do dziś
2data złożenia 27.11.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062008-01-16 do dziś
3data złożenia 31.10.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-12-10 do dziś
4data złożenia 29.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-18 do dziś
5data złożenia 28.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-05 do dziś
6data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-19 do dziś
7data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-12-04 do dziś
201.01.2006-31.12.20062008-01-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-12-10 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-18 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-05 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-19 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-12-04 do dziś
201.01.2006-31.12.20062008-01-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-12-10 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-18 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-05 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-19 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów