„A.L.G. POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-11-26 godz. 13:10:50
Numer KRS: 0000222125
Numer REGON: 015867523
Numer NIP: 5213314392
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2007-03-21
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/5949/7/178]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.L.G. POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-11-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-03-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica RAKOWIECKA nr domu 41 nr lokalu 15 kod pocztowy 02-521 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115 PAŹDZIERNIKA 2004 R. -ASESOR NOTARIALNY REMIGIUSZ JAŚKIEWICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA KOROWIECKIEGO -KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 12189/20042004-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-11-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONTINUUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0108207062006-03-24 do dziś
4. Numer KRS0000012879 2006-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁOTYCH2006-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-03-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREMUS VENTURES LIMITED2006-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.000,00 ZŁOTYCH2006-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-03-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.2004-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHAMBERS2004-11-22 do dziś
2. ImionaMICHAEL JAMES2004-11-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2004-11-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2004-11-22 do dziś
271 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-11-22 do dziś
372 INFORMATYKA2004-11-22 do dziś
474 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.2004-11-22 do dziś
592 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2004-11-22 do dziś
693 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.2004-11-22 do dziś
730 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2004-11-22 do dziś
831 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-11-22 do dziś
932 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2004-11-22 do dziś
1033 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW2004-11-22 do dziś
1151 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI.2004-11-22 do dziś
1252 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO.2004-11-22 do dziś
1365 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH.2004-11-22 do dziś
1470 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2004-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów