SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA W CHWALIBOGOWIE

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000221935
Numer REGON: 632068945
Numer NIP: 7890001823
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-07-01
Sygnatura akt[RDF/399522/22/203]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-12-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP6320689452004-12-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA W CHWALIBOGOWIE2018-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZ. XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 12422004-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WRZESIŃSKI gmina WRZEŚNIA miejscowość CHWALIBOGOWO2004-12-07 do dziś
2. Adresnr domu 31A kod pocztowy 62 -323 poczta CHWALIBOGOWO 2004-12-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSU.CHWALIBOGOWO@ONET.PL2019-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.11.1995 ROKU PRZYJĘTO NOWY STATUT 30.06.2004 ROKU UCHWAŁA NR 12/2004 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI SPÓŁDZIELNI TEKST JEDNOLITY STATUTU ZMIANA PAR. PAR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 03.11.2004 ROKU UCHWAŁĄ 16/2004 NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI ZMIENIONO TREŚĆ PAR. PAR. 1, 14, 23, 29 03.11.2004 ROKU UCHWAŁĄ 17/2004 NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ2004-12-07 do dziś
230.06.2005 R. W PAR. 16 DODANO UST. 7, PAR. 35 UST. 1 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, PAR. 35 UST. 2 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, PAR. 45 UST. 4 PKT 1 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE2005-11-30 do dziś
320.11.2007 R. UCHWALONO ZMIANY DOTYCZĄCE PARAGRAFÓW: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 STATUTU ORAZ PRZYJĘTO JEGO TEKST JEDNOLITY.2008-03-11 do dziś
422 CZERWCA 2009 ZMIANA §§ 14 PKT 1; 16 PKT 7; 33 PKT 11; 33 PKT 9; 11 PKT 10; 38 PKT 6, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2009-09-02 do dziś
5ZMIANY Z DNIA 29.05.2012 R. W: § 6 UST. 4, 5, 6, 7, 8; § 34 UST. 2 PKT A) ; § 35 UST. 2; § 38 UST. 1, 2, 4, 5, 6, 7; § 422012-08-06 do dziś
6ZMIANY Z DNIA 12.06.2013R. W: §5 UST. 2 PKT 2; §10 UST.2 PKT 4 /SKREŚLONY/; §11 UST. 1; §12 UST.1; §16 PKT 7; §28 UST.1; §31 UST.4 / SKREŚONO/; §31 PKT 17 /SKREŚLONY/; §33 UST.1; §33 UST.2.2013-08-07 do dziś
728.06.2016R.: - ZMIENIONO: §12 UST.1, §16 PTK.7 - UCHYLONO: §5 UST.2 PTK.1, 42016-09-14 do dziś
827.06.2018R. - UCHWALONO TEKST JEDNOLITY NOWEGO STATUTU.2018-10-08 do dziś
906.11.2019R. - ZMIENIONO §33 UST. 1 STATUTU.2019-12-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU2012-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGROMADZIŃSKI2008-03-11 do dziś
2. ImionaEDMUND2008-03-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-03-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-08-06 do dziś
25. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2005-02-10 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-02-10 do dziś
31. NazwiskoRZĄDKOWSKA2004-12-07 do dziś
2. ImionaZOFIA2004-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-12-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2005-02-10 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-12-07 do dziś
41. NazwiskoŁUGOWSKA2004-12-07 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2004-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-12-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-12-07 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-12-07 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-12-07 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILCZYŃSKI2019-12-02 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2019-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZAK2019-12-02 do dziś
2. ImionaBERNARD2019-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELKOPOLAN2016-09-14 do dziś
2. ImionaCYRYL LESZEK2016-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z USŁUGI ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ŚWIADCZONE NA ZLECENIE2018-10-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I USŁUGI ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-08 do dziś
235 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2018-10-08 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2018-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 17.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2004-12-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 17.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2004-12-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 17.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-12-07 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 19.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-08-05 do dziś
5data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
6data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-13 do dziś
7data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-27 do dziś
8data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 DO 31.12.20082009-09-02 do dziś
9data złożenia 08.06.2010 okres 01.01.2009 DO 31.12.20092010-07-02 do dziś
10data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 DO 31.12.20102011-09-26 do dziś
11data złożenia 25.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-06 do dziś
12data złożenia 22.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-07 do dziś
13data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
14data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
15data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
16data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
17data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
18data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
19data złożenia 15.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
20data złożenia 23.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-23 do dziś
21data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-13 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-27 do dziś
401.01.2008 DO 31.12.20082009-09-02 do dziś
501.01.2009 DO 31.12.20092010-07-02 do dziś
601.01.2010 DO 31.12.20102011-09-26 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-06 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2004-12-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2004-12-07 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-12-07 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-08-05 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-13 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-27 do dziś
801.01.2008 DO 31.12.20082009-09-02 do dziś
901.01.2009 DO 31.12.20092010-07-02 do dziś
1001.01.2010 DO 31.12.20102011-09-26 do dziś
1101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-06 do dziś
1201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-07 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-23 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów