„ASTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000221899
Numer REGON: 930329467
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-11-19
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2019-03-18
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/4438/19/887]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-11-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 930329467 NIP 91310008382012-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 46152004-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-11-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚREDZKI gmina ŚRODA ŚLĄSKA miejscowość WROCISŁAWICE2004-11-19 do dziś
2. Adresnr domu 48 kod pocztowy 55-300 poczta ŚRODA ŚLĄSKA 2004-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.04.1994 R., ASESOR NOTARIALNY WOJCIECH KAMIŃSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA HELENY SZYMCZYK-GRABIŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. SĄDOWEJ 2, REPERTORIUM A NR 1499/94; 03.08.2004 R., NOTARIUSZ EWA CICHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. ŚW. ANDRZEJA 1A, ZMIENIONO PAR. 1, PAR. 2, PAR. 3 UST. 1, PAR. 4, PAR. 6 UST. 1 I 3, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 27 I PAR. 29 UMOWY SPÓŁKI ORAZ DODANO PAR. 14A UMOWY SPÓŁKI.2004-11-19 do dziś
231.12.2018R., NOTARIUSZ RENATA MIKULEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KĄTACH WROCŁAWSKICH, UL. WRZOSOWA 21, REPERTORIUM A NR 2703/2018, DODANO DO § 4 PKT: 16, 17, 182019-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-11-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKA2014-04-15 do dziś
2. ImionaEDYTA2014-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2014-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-04-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-11-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.2004-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKI2018-01-16 do dziś
2. ImionaPATRYK2018-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKA2018-01-16 do dziś
2. ImionaEDYTA2018-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ2019-03-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2019-03-18 do dziś
201 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2019-03-18 do dziś
301 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2019-03-18 do dziś
446 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2019-03-18 do dziś
546 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2019-03-18 do dziś
646 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2019-03-18 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2019-03-18 do dziś
801 13 Z UPRAWA WARZYW2019-03-18 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 19.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-06-22 do dziś
2data złożenia 12.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-06-28 do dziś
3data złożenia 10.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
4data złożenia 07.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-05-29 do dziś
5data złożenia 23.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-06-25 do dziś
6data złożenia 11.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-14 do dziś
7data złożenia 26.04.2011 okres 2010 ROK2011-05-05 do dziś
8data złożenia 25.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-06 do dziś
9data złożenia 08.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-15 do dziś
10data złożenia 25.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
11data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
12data złożenia 11.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
13data złożenia 16.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-06-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-05-29 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-06-25 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-14 do dziś
62010 ROK2011-05-05 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-06 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-06-22 do dziś
201.01.2005 -31.12.2005 R.2006-06-28 do dziś
301.01.2006 -31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
401.01.2007 -31.12.2007 R.2008-05-29 do dziś
501.01.2008 -31.12.2008 R.2009-06-25 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-14 do dziś
72010 ROK2011-05-05 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-06 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-15 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów