„INTEGRA - POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000221894
Numer REGON: 230432796
Numer NIP: 6131358685
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-11-18
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2018-09-20
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/14127/17/863]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-11-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 230432796 NIP 61313586852007-07-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTEGRA POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-11-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 10032004-11-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-11-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBAŃSKI gmina LUBAŃ miejscowość LUBAŃ2004-11-18 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBAŃ kraj POLSKA 2017-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.01.1993 R., NOTARIUSZ DOROTA DANEL KANCELARIA NOTARIALNA W LUBANIU UL. ŻYMIERSKIEGO NR 1, REP. A NR 11/1993; 21.01.1993 R., NOTARIUSZ DOROTA DANEL KANCELARIA NOTARIALNA W LUBANIU UL. ŻYMIERSKIEGO NR 1, REP. A NR 46/1993 ZMIENIONO PARAGRAF 3, PARAGRAF 10 I PARAGRAF 12 UMOWY; 29.09.2004 R., NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW SZOCIŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE PRZY ALEI WOJSKA POLSKIEGO 77/5, REP. A NR 1281/2004 -ZMIENIONO PARAGRAF 3, PARAGRAF 7 UMOWY.2004-11-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-11-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-11-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANGOWSKI2004-11-18 do dziś
2. ImionaJERZY TADEUSZ2004-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-11-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW PO 640 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.000 (TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH.2004-11-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-11-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEMASZKO2004-11-18 do dziś
2. ImionaMAREK PRZEMYSŁAW2004-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-11-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW PO 640 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.000 (TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH.2004-11-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-11-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego64000,00 PLN2004-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-11-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2004-11-18 do dziś
245 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2004-11-18 do dziś
345 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2004-11-18 do dziś
425 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH2004-11-18 do dziś
526 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2004-11-18 do dziś
628 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2004-11-18 do dziś
751 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI I MOTOCYKLAMI2004-11-18 do dziś
860 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2004-11-18 do dziś
974 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA2004-11-18 do dziś
1045 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2004-11-18 do dziś
1145 23 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH2004-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-05 do dziś
2data złożenia 23.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
3data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-19 do dziś
4data złożenia 16.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
5data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-13 do dziś
6data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
7data złożenia 24.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
8data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
9data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-23 do dziś
10data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-19 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-13 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-05 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-19 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-13 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-23 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów