„BORTIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000221859
Numer REGON: 193112380
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-11-18
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-06-10
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/5846/22/861]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-11-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BORTIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-11-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-11-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina KARTUZY miejscowość BOROWO2004-11-18 do dziś
2. Adresulica UKOŚNA nr domu 1 kod pocztowy 83-332 poczta DZIERŻĄŻNO 2004-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.10.2004 R. WOJCIECH CHMIEL NOTARIUSZ 83-300 KARTUZY UL. KOŚCIUSZKI 20 REPERTORIUM ‘A” NUMER 3220/20042004-11-18 do dziś
224.12.2008 R. REPERTORIUM A 3917/2008 NOTARIUSZ ROBERTO LESZKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA, ZMIANA PAR. 6.1., PAR. 7, PAR. 13 UST. 6, DODAJE SIĘ PAR. 20.2009-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-11-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-11-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2207014942012-02-22 do dziś
4. Numer KRS0000317538 2012-02-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300.000,00 ZŁ2012-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-02-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1300000,00 ZŁ2009-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-11-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2004-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTSULAIA2022-06-10 do dziś
2. ImionaTEMUR2022-06-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-06-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoFORMELA2021-04-15 do dziś
2. ImionaWITOLD MIKOŁAJ2021-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-04-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-11-18 do dziś
270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-11-18 do dziś
351 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2020-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2006 okres 01.02.2005 -31.12.20052006-08-11 do dziś
2data złożenia 30.03.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-04-13 do dziś
3data złożenia 11.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-03-14 do dziś
4data złożenia 03.04.2009 okres 01.01.2008 DO 31.12.20082009-04-16 do dziś
5data złożenia 24.02.2010 okres 01.01.2009 DO 31.12.20092010-03-15 do dziś
6data złożenia 31.03.2011 okres 01.01.2010 DO 31.12.20102011-04-08 do dziś
7data złożenia 16.02.2012 okres 01.01.2011 DO 31.12.20112012-02-27 do dziś
8data złożenia 21.03.2013 okres 01.01.2012 DO 31.12.20122013-04-16 do dziś
9data złożenia 27.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
10data złożenia 18.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
11data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-21 do dziś
12data złożenia 09.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-31 do dziś
13data złożenia 08.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
14data złożenia 07.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-07 do dziś
15data złożenia 04.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-04 do dziś
16data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-20 do dziś
17data złożenia 16.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.02.2005 -31.12.20052006-08-11 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-03-14 do dziś
401.01.2008 DO 31.12.20082009-04-16 do dziś
501.01.2009 DO 31.12.20092010-03-15 do dziś
601.01.2010 DO 31.12.20102011-04-08 do dziś
701.01.2011 DO 31.12.20112012-02-27 do dziś
801.01.2012 DO 31.12.20122013-04-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.02.2005 -31.12.20052006-08-11 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-03-14 do dziś
401.01.2008 DO 31.12.20082009-04-16 do dziś
501.01.2009 DO 31.12.20092010-03-15 do dziś
601.01.2010 DO 31.12.20102011-04-08 do dziś
701.01.2011 DO 31.12.20112012-02-27 do dziś
801.01.2012 DO 31.12.20122013-04-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów