„APTEKA ŚW. ŁUKASZA - RAFAŁ JUDASIK” SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000221852
Numer REGON: 356895797
Numer NIP: 6782939319
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-11-18
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2018-07-11
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/11361/18/733]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-11-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 356895797 NIP 67829393192010-05-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA ŚW. ŁUKASZA - RAFAŁ JUDASIK” SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2013-09-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-11-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat WODZISŁAWSKI gmina RYDUŁTOWY miejscowość RYDUŁTOWY2010-05-25 do dziś
2. Adresmiejscowość RYDUŁTOWY kraj POLSKA 2018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1-UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 10.11.2004 R.2004-11-18 do dziś
218.03.2005 R. -ZMIANA § 6 UMOWY;2005-03-23 do dziś
3-07.11.2005 ZMIENIONO § 6 I § 7 UMOWY SPÓŁKI; -30.11.2005 -ZMIENIONO § 2 I § 3 UMOWY SPÓŁKI.2005-12-06 do dziś
4ANEKS NR 3 Z DNIA 24.02.2006 R. -ZMIANA TREŚCI PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2006-03-30 do dziś
5ANEKS NR 4 Z DNIA 27.02.2006 R. -ZMIANA TREŚCI PAR. 2 I PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI; ANEKS NR 5 Z DNIA 19.04.2006 R. -ZMIANA TREŚCI PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI;2006-04-28 do dziś
608.12.20098 R. -ANEKS NR 6/2009, § 2, § 3, § 7 PKT. 2 ORAZ § 9 OTRZYMUJĄ NOWE BRZMIENIE.2010-05-25 do dziś
731.12.2010 R. -ZMIENIONO: §7`1 UMOWY SPÓŁKI 01.01.2011 R. -ZMIENIONO: §7; §7`1; §13 UMOWY SPÓŁKI 03.01.2011 R. -ZMIENIONO: §9 UMOWY SPÓŁKI2011-04-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-11-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-11-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUDASIK2005-12-06 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ROMAN2005-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-12-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2005-12-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2005-12-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-12-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUDASIK2011-04-04 do dziś
2. ImionaJOANNA LILIANA2011-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-04-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2011-04-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2011-04-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-04-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 12 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-11-18 do dziś
252 31 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2004-11-18 do dziś
352 32 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2004-11-18 do dziś
452 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-11-18 do dziś
552 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2004-11-18 do dziś
652 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-11-18 do dziś
752 33 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2004-11-18 do dziś
824 42 Z PRODUKCJA LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2005-03-23 do dziś
974 40 Z REKLAMA2005-03-23 do dziś
1085 14 F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-03-23 do dziś
1101 2 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2005-12-06 do dziś
1229 52 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA2005-12-06 do dziś
1331 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-12-06 do dziś
1433 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, WŁĄCZAJĄC CHIRURGICZNY2005-12-06 do dziś
1545 BUDOWNICTWO2005-12-06 do dziś
1660 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2005-12-06 do dziś
1772 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2005-12-06 do dziś
1873 10 F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI2005-12-06 do dziś
1974 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-12-06 do dziś
2074 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-12-06 do dziś
2180 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-12-06 do dziś
2222 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2005-12-06 do dziś
2385 11 Z SZPITALNICTWO2005-12-06 do dziś
2485 31 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM, W TYM OPIEKA WYCHOWAWCZA2005-12-06 do dziś
2522 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2005-12-06 do dziś
2624 14 Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH2005-12-06 do dziś
2724 52 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2005-12-06 do dziś
2824 63 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH2005-12-06 do dziś
2929 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-12-06 do dziś
3029 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY I KONSERWACJI NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH2005-12-06 do dziś
3129 43 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 Z DNIA 31.12.2012 R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI2013-09-24 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2013-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUDASIK2013-09-24 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ROMAN2013-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 Z DNIA 31.12.2012 R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI2013-09-24 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2013-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów