SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA W STAREJ KAMIENICY

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000221834
Numer REGON: 000989880
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-05-24
Sygnatura akt[RDF/382996/22/963]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-11-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP0009898802004-11-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W STAREJ KAMIENICY2004-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE nr w rejestrze 4152004-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-11-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KARKONOSKI gmina STARA KAMIENICA miejscowość STARA KAMIENICA2021-02-10 do dziś
2. Adresmiejscowość STARA KAMIENICA ulica UL. ZAMKOWA nr domu 6 C kod pocztowy 58-512 poczta STARA KAMIENICA kraj POLSKA 2021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126 LUTEGO 1982 R., 20 PAŹDZIERNIKA 2004 R. -USTALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU2004-11-17 do dziś
231.07.2006 R. -ZMIENIONO STATUT I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2006-09-05 do dziś
328.11.2007 R. ZMIENIONO § § 10, 16, 30, 31, 36, 38 STATUTU.2008-02-26 do dziś
401.06.2012 R., ZMIANA: W § 15 W UST. 1 DODANO PO ZDANIU DRUGIM TREŚĆ ZAWARTĄ W UCHWALE NR 6/2012, W § 38 WYKREŚLONO UST. 9, W § 44 WYKREŚLONO UST. 6.2012-06-28 do dziś
522.05.2018 R. - W § 3 PKT 1 ZMIANA ZAPISU Z „51A” NA „51C”, ZMIANA § 8, W § 12 DODAJE SIĘ UST. 2, ZMIANA W § 28 UST. 2, W § 146 DODAJE SIĘ UST. 5, W DZIALE V PKT 4 DODAJE SIĘ § 80(1), DODAJE SIĘ § 159.2018-09-20 do dziś
602.07.2018 R., ZMIANA W: § 42 UST. 1, § 42 UST. 5.2018-10-04 do dziś
724.09.2020 R. ZMIENIONO CAŁĄ TREŚĆ STATUTU.2021-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMAKARO2021-07-07 do dziś
2. ImionaANASTAZJA BOGUMIŁA2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-07-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-07 do dziś
21. NazwiskoSTACHOWIAK2019-12-11 do dziś
2. ImionaMARIA ELŻBIETA2019-12-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-12-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-11 do dziś
31. NazwiskoPISULA2019-12-11 do dziś
2. ImionaMONIKA EDYTA2019-12-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2019-12-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-11 do dziś
41. NazwiskoBURNIAK2004-11-17 do dziś
2. ImionaJAN2004-11-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-11-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-11-17 do dziś
51. NazwiskoDZIEWIACIN2004-11-17 do dziś
2. ImionaLONGINA2004-11-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2004-11-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-11-17 do dziś
61. NazwiskoGÓRSKI2004-11-17 do dziś
2. ImionaROBERT2004-11-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-11-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKA2021-07-07 do dziś
2. ImionaBOŻENA2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJ2021-07-07 do dziś
2. ImionaNATALIA TERESA2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARAS2019-12-11 do dziś
2. ImionaCELINA2019-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-11 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJCZYK2019-12-11 do dziś
2. ImionaMARIA2019-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARABASZ2021-07-07 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARIA2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2004-11-17 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-02-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-02-02 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-02-02 do dziś
393 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2017-02-02 do dziś
493 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 03.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-11 do dziś
2data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-05 do dziś
3data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
4data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
5data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
6data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
7data złożenia 09.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
8data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
9data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
10data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
11data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
12data złożenia 03.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
13data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
14data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
15data złożenia 15.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-15 do dziś
16data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
17data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
18data złożenia 24.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-05 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-11 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-05 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
401.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-15 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów