A. I A. KAROS „DAR-MED” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000221592
Numer REGON: 100004510
Numer NIP: 7292567489
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2024-02-08
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/2881/24/933]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. I A. KAROS „DAR-MED” SPÓŁKA JAWNA2019-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-11-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2004-11-15 do dziś
2. Adresulica MYLNA nr domu 2 kod pocztowy 93-372 poczta ŁÓDŹ 2004-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.09.2004 R. UMOWA2004-11-15 do dziś
223 KWIETNIA 2019 R. UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI 25 KWIETNIA 2019 R. UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI2019-08-14 do dziś
329 LISTOPADA 2021 R. UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI2022-03-16 do dziś
428 GRUDNIA 2023 R. UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI2024-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROS2019-08-14 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA WIOLETTA2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-08-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-08-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROS2022-04-13 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-04-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuAGNIESZKA KAROS MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. DARIUSZ KAROS MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WSPÓLNIE Z AGNIESZKĄ KAROS2024-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROS2022-04-13 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROS2019-08-14 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA WIOLETTA2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2019-08-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2019-08-14 do dziś
286 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2019-08-14 do dziś
386 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2019-08-14 do dziś
486 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2019-08-14 do dziś
586 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2019-08-14 do dziś
686 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2019-08-14 do dziś
786 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2019-08-14 do dziś
886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-08-14 do dziś
987 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2019-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 15.11.2004 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-17 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-27 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów