L & L KANCELARIA PRAWNICZA-LACHOWICZ I PARTNERZY-RADCOWIE PRAWNI

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000221338
Numer REGON: 015863181
Numer NIP: 5342274803
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-12-11
Sygnatura akt[RDF/573756/23/757]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2004-11-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0158631812005-04-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL & L KANCELARIA PRAWNICZA-LACHOWICZ I PARTNERZY-RADCOWIE PRAWNI2004-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina MICHAŁOWICE miejscowość KOMORÓW2004-11-10 do dziś
2. Adresulica MARII DĄBROWSKIEJ nr domu 48 kod pocztowy 05-806 poczta KOMORÓW 2004-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU, NOTARIUSZ KRZYSZTOF SZCZEPAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASTOWIE, UL. DĘBOWA 12, REP. NR A 4999/20042004-11-10 do dziś
218.03.2005 R., REP. A NR 1282/2005, NOTARIUSZ KRZYSZTOF SZCZEPAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASTOWIE PRZY UL. DĘBOWEJ 12, ZMIANA PAR. 72005-04-07 do dziś
315 LUTEGO 2006 R. REP. A NR 499/2006 PRZED NOTARIUSZEM KRZYSZTOFEM SZCZEPAŃSKIM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. JAGIEŁŁY 3 ZMIANA DOTYCZY PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI PARTNERSKIEJ2006-04-06 do dziś
431.08.202R., REP. A NR 2537/2020, NOTARIUSZ SŁOWMIR NAMIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 72020-09-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-11-10 do dziś
2
1. NazwiskoLACHOWICZ2004-11-10 do dziś
2. ImionaDOROTA ANNA2004-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-10 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2004-11-10 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-11-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-11-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-11-10 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-11-10 do dziś
3
1. NazwiskoLACHOWICZ2004-11-10 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2004-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-10 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2004-11-10 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-11-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-11-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-11-10 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-11-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY Z PARTNERÓW SAMODZIELNIE2004-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLACHOWICZ2004-11-10 do dziś
2. ImionaDOROTA ANNA2004-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLACHOWICZ2004-11-10 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2004-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 11 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2004-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-23 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-23 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-11-23 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-04 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-20 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-11 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów