CSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000221276
Numer REGON: 371186313
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-11-08
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-06-22
Sygnatura akt[RDF/392050/22/658]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-11-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-11-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat SANOCKI gmina SANOK miejscowość SANOK2004-11-08 do dziś
2. Adresmiejscowość SANOK ulica KAMIENNA nr domu 6 kod pocztowy 38-500 poczta SANOK kraj POLSKA 2007-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.10.2004 R. PRZEZ NOTARIUSZA STANISŁAWA DROZDA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SANOKU, PRZY UL. KOŚCIUSZKI 31/46 T, REP. A NR 8138/20042004-11-08 do dziś
203.06.2009 R., REP. A NR 1807/2009 AKT NR 277/2009 PRZED NOTARIUSZEM MARIĄ MATUŁA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LESKU, PRZY PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA POD NR 14 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: PAR. 62009-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-11-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-11-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINIARZ2004-11-08 do dziś
2. ImionaEDWARD2004-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały197 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 98.500 ZŁ2006-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-11-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2004-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 PLN2004-11-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-11-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINIARZ2004-11-08 do dziś
2. ImionaEDWARD2004-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-11-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-11-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-06-29 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-06-29 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-06-29 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-06-29 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-06-29 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-06-29 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-06-29 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-06-29 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-06-29 do dziś
1047 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2006 okres OD 01.01 2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
2data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
3data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-29 do dziś
4data złożenia 05.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-29 do dziś
5data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-08 do dziś
6data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-16 do dziś
7data złożenia 27.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-03 do dziś
8data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-13 do dziś
9data złożenia 03.12.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-12-03 do dziś
10data złożenia 03.12.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-03 do dziś
11data złożenia 03.12.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-12-03 do dziś
12data złożenia 15.12.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-15 do dziś
13data złożenia 15.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-15 do dziś
14data złożenia 19.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-19 do dziś
15data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
16data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01 2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
201.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-29 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-29 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-08 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-16 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-03 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-09-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01 2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
201.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-29 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-29 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-08 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-16 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-03 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-09-13 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-12-03 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-12-03 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2012-08-012012-08-03 do dziś
2
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-04-022022-04-05 do dziś