SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DRAWA” W DRAWSKU POMORSKIM

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000221262
Numer REGON: 001120692
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-11-08
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-07-07
Sygnatura akt[RDF/312542/21/595]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-11-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP0011206922004-11-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DRAWA” W DRAWSKU POMORSKIM2018-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE nr w rejestrze 3372004-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-11-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat DRAWSKI gmina DRAWSKO POMORSKIE miejscowość DRAWSKO POMORSKIE2004-11-08 do dziś
2. Adresulica SADOWA nr domu 2 nr lokalu 1A kod pocztowy 78-500 poczta DRAWSKO POMORSKIE 2004-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.06.1995 R. 29.06.2004 R. ZMIANA PAR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ZMIENIONO NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWEGO PAR. 5 I 6 NA 5 1 I 6 1.2004-11-08 do dziś
229.06.2004 R. UCHWALONO NOWY STATUT;2006-06-16 do dziś
329.11.2007 R., UCHWAŁA NR 4/2007, ZMIANY W STATUCIE W PARAGRAFACH: § 6 UST. 2 PKT 2, § 7 UST. 1 PKT 1, § 7 UST. 1 PKT 2, § 7 UST. 1 PKT 3, § 8 UST. 5 PKT 1, § 8 UST. 5 PKT 5, § 8 UST. 5 PKT 6, § 9 UST. 3, § 9 UST. 7, § 10 PKT 6, § 10 PKT 7, § 10 PKT 8, § 10 PKT 9, § 10 PKT 10, § 10 PKT 16, § 11 PKT 1, § 11 PKT 13, § 11 PKT 18, TYTUŁ IV, § 12, § 14 UST. 1 PKT 2, § 14 UST. 4, § 15 UST. 7, § 15 Z INDEKSEM 1, § 16 UST. 1 PKT 1, § 16 UST. 3, § 18 UST. 1, § 19 UST. 1, § 20 UST. 1 PKT 1, § 22, § 22 Z INDEKSEM 1, § 23 UST. 5, § 25, § 26, § 29 UST. 1, § 32 PKT 1, § 47, § 48 UST. 1, § 48 UST. 2 I 5, § 50 Z INDEKSEM 1, § 52 UST. 1, § 53 UST. 1, § 54, § 55, § 56, § 57, § 61, § 61 UST. 4, § 61 UST. 5, § 61 UST. 6, § 61 UST. 7, § 62 UST. 2, § 62 UST. 3, § 62 UST. 4, § 63 UST. 1 I 2, § 63 UST. 3 I 4, § 64 UST. 4, § 67 UST. 2, § 67 UST. 3, § 73 UST. 1, § 73 UST. 2, § 73 UST. 3, § 78, § 79, § 80, § 82, § 83, § 84 UST. 1, § 84 UST. 2, § 84 UST. 3, § 88 UST. 1, § 88 UST. 2, § 89, § 90 PKT 5, § 93 UST. 1, § 98 UST. 3, § 99 UST. 2, § 100 UST. 4 PKT 8, § 101, § 102, § 103, § 104, UST. 3, § 105, § 106, § 108 UST. 1, § 108 UST. 3, § 108 UST. 4, § 108 UST. 5, § 109 UST. 2 PKT 6, § 111 UST. 1 PKT 13, PKT 14, § 114 UST. 1, § 115 Z INDEKSEM 1, § 116 UST. 1, § 118 UST. 2, § 131, § 134 UST. 1, UST. 2, § 135.2008-02-25 do dziś
408.06.2018 R. - PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU2018-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-11-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-11-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRABOWSKI2010-03-09 do dziś
2. ImionaDARIUSZ LESZEK2010-03-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-03-09 do dziś
21. NazwiskoCZĘŚCIK2010-03-09 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ANDRZEJ2010-03-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-03-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA ZARZĄU2010-03-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-09 do dziś
31. NazwiskoFRYSZTAK2010-03-09 do dziś
2. ImionaEWA2010-03-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-03-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-03-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-09 do dziś
41. NazwiskoKOŁODZIEJCZYK2004-11-08 do dziś
2. ImionaZENON2004-11-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-11-08 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-11-08 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?Z-CA PREZESA ZARZĄDU2004-11-08 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-11-08 do dziś
61. NazwiskoGRABOWSKA2004-11-08 do dziś
2. ImionaANNA2004-11-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-11-08 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEMIŃSKI2020-12-21 do dziś
2. ImionaTADEUSZ WACŁAW2020-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaINDRZEJCZAK2017-05-25 do dziś
2. ImionaZOFIA KATARZYNA2017-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaROJEWSKA2017-05-25 do dziś
2. ImionaDANUTA MARIA2017-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPIAK2017-05-25 do dziś
2. ImionaIRENA2017-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-25 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUDECKA2017-05-25 do dziś
2. ImionaMARZANNA2017-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-08-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-08-14 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-08-14 do dziś
343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2017-08-14 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2017-08-14 do dziś
543 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2017-08-14 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-08-14 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-08-14 do dziś
835 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2017-08-14 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-07-26 do dziś
2data złożenia 21.07.2006 okres 2005 R.2006-07-26 do dziś
3data złożenia 29.06.2007 okres 2006 R.2007-07-04 do dziś
4data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
5data złożenia 10.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-15 do dziś
6data złożenia 05.07.2010 okres 2009 R.2010-07-09 do dziś
7data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
8data złożenia 26.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
9data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012 R. -31.12.2012 R.2013-06-20 do dziś
10data złożenia 29.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
11data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
12data złożenia 21.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
13data złożenia 22.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
14data złożenia 21.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
15data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
16data złożenia 01.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
17data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-07-26 do dziś
201.01.-31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
42008 ROK2009-07-15 do dziś
52009 R.2010-07-09 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
801.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-06-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-26 do dziś
22005 R.2006-07-26 do dziś
32006 R.2007-07-04 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
52008 ROK2009-07-15 do dziś
62009 R.2010-07-09 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
801.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
901.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-06-20 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów