„INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-30 godz. 15:53:43
Numer KRS: 0000221191
Numer REGON: 891554702
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-11-05
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/448286/22/629]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-11-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-11-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYSKI gmina WAŁBRZYCH miejscowość WAŁBRZYCH2004-11-05 do dziś
2. Adresulica CHROBREGO nr domu 13 kod pocztowy 58-300 poczta WAŁBRZYCH 2004-11-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BIEGLI.COM2020-12-07 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BIEGLI.COM2020-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20-09-2004 R. -NOTARIUSZ ELŻBIETA RĄCZKOWSKA-MARTYN, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, ULICA KOŚCIUSZKI 11, REP. A NR 9716/04;2004-11-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-11-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-11-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYL2004-11-05 do dziś
2. ImionaDARIUSZ STANISŁAW2004-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000, 00 ZŁ. (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2014-07-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-11-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYL2013-12-20 do dziś
2. ImionaESTERA2013-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000, 00 ZŁ. (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2014-07-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 PLN2004-11-05 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-11-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. PREZES ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE ROZPORZĄDZAĆ PRAWAMI I ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO 20.000,00 ZŁ (DWUDZIESTU TYSIĘCY ZŁOTYCH). 2. WSPÓŁDZIAŁANIA CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGA ROZPORZĄDZENIE PRAWAMI LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO 20.000,00 ZŁ (DWUDZIESTU TYSIĘCY ZŁOTYCH), JEŻELI ROZPORZĄDZENIA LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA NIE DOKONUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 3. W KAŻDYM PRZYPADKU WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ROZPORZĄDZENIE PRAWAMI LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI ŚWIADCZENIA POWYŻEJ 20.000,00 ZŁ (DWUDZIESTU TYSIĘCY ZŁOTYCH) I PONIŻEJ 100.000,00 ZŁ (STU TYSIĘCY ZŁOTYCH). 4. JEŻELI ROZPORZĄDZENIE PRAWAMI LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PRZEWYŻSZA WARTOŚĆ 100.000,00 ZŁ (STU TYSIĘCY ZŁOTYCH) TO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, O KTÓREJ MOWA W § 17 PKT 14 UMOWY SPÓŁKI -UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PODJĘTA JEDNOMYŚLNIE.2004-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYL2013-12-20 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2013-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-12-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYL2010-10-01 do dziś
2. ImionaESTERA2010-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-01 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU2010-10-01 do dziś
366 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2010-10-01 do dziś
458 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-10-01 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-10-01 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-12-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-12-07 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-18 do dziś
2data złożenia 23.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-04 do dziś
3data złożenia 21.11.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-12-23 do dziś
4data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-01 do dziś
5data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
6data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-20 do dziś
7data złożenia 30.06.2013 okres 01.01.2012 -31.12.20122013-12-20 do dziś
8data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
9data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
10data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
11data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-14 do dziś
12data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
13data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
14data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
15data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
16data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-18 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-04 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-12-23 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-01 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-20 do dziś
701.01.2012 -31.12.20122013-12-20 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-14 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-18 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-04 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-12-23 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-01 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-20 do dziś
701.01.2012 -31.12.20122013-12-20 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów