MM-CAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000220998
Numer REGON: 831380491
Numer NIP: 8672075847
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-11-04
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-10-27
Sygnatura akt[RDF/359140/21/795]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-11-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMM-CAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-11-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat TARNOBRZEG gmina TARNOBRZEG miejscowość TARNOBRZEG2021-03-02 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNOBRZEG ulica UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO nr domu 12 nr lokalu 8 kod pocztowy 39-400 poczta TARNOBRZEG kraj POLSKA 2021-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuMM-CAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TARNOBRZEGU ODDZIAŁ SANDOMIERZ2011-06-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat SANDOMIERSKI gmina SANDOMIERZ miejscowość SANDOMIERZ2011-06-03 do dziś
3. Adresmiejscowość SANDOMIERZ ulica BŁONIE nr domu 18 kod pocztowy 27-600 poczta SANDOMIERZ kraj POLSKA 2011-06-03 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 16.10.2004 R. PRZED NOTARIUSZEM MARKIEM STECEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W SANDOMIERZU PRZY UL. PUŁAWIAKÓW 13, REP. A NR 10200/2004.2004-11-04 do dziś
205.05.2011 R., REP. A NR 1270/2011, NOTARIUSZ ANETTA DOMAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SANDOMIERZU ZMIANA W UMOWIE SPÓŁKI PAR: 2, 7, 9, 13, 15 UST. 2, 16 UST. 3 I PAR. 18 UST. 22011-06-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-11-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-11-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYŁEK2016-10-28 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2016-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁ2016-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-10-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHETEL2019-01-23 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY ŁACZNIE 30.0002019-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-11-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2004-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYŁEK2019-01-23 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2019-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2019-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHETEL2019-01-23 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2019-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2011-06-03 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2011-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2011-06-03 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2011-06-03 do dziś
325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2011-06-03 do dziś
425 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2011-06-03 do dziś
525 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2011-06-03 do dziś
625 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-03 do dziś
728 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH2011-06-03 do dziś
846 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-06-03 do dziś
925 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2016-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-28 do dziś
2data złożenia 16.09.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-25 do dziś
3data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
4data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-26 do dziś
5data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
6data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
7data złożenia 14.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-14 do dziś
8data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
9data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-28 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-09-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-26 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-14 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-28 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-09-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-26 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-14 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów