HEYA-SKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000220788
Numer REGON: 120147279
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-12-01
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/19019/21/581]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-10-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP1201472792006-07-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEYA-SKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina ZAKOPANE miejscowość ZAKOPANE2004-10-29 do dziś
2. Adresulica BALZERA nr domu 21D kod pocztowy 34-500 poczta ZAKOPANE 2004-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.10.2004 R. NOTARIUSZ JOLANTA FRYŹLEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZAKOPANEM PRZY UL. KRUPÓWKI 17, REPERTORIUM A NR 3101/2004;2004-10-29 do dziś
227.05.2021, REPERTORIUM A 1241/2021, NOTARIUSZ JOLANTA SAWERA-FRYŹLEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZAKOPANEM, UL. KRUPÓWKI 41, 34-500 ZAKOPANE ZMIANA §7, §17 I §18 UMOWY SPÓŁKI, SKREŚLA SIĘ §10 UMOWY SPÓŁKI2021-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-10-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWAL2021-12-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100000 ZŁ2021-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-12-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2004-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE2004-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWAL2021-12-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWAL2004-10-29 do dziś
2. ImionaJAN2004-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoGACZOREK2004-10-29 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2004-10-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryJEDNOOSOBOWA2004-10-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-12-01 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2021-12-01 do dziś
342 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2021-12-01 do dziś
442 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2021-12-01 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2021-12-01 do dziś
642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2021-12-01 do dziś
742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2021-12-01 do dziś
842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-12-01 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2021-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-18 do dziś
2data złożenia 03.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-11 do dziś
3data złożenia 28.03.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-04-10 do dziś
4data złożenia 20.05.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-08 do dziś
5data złożenia 13.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-05-25 do dziś
6data złożenia 31.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-04-11 do dziś
7data złożenia 02.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-12 do dziś
8data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-29 do dziś
9data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
10data złożenia 28.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
11data złożenia 29.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-18 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-11 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-04-10 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-05-25 do dziś
601.01.2010 -31.12.2010 R.2011-04-11 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-12 do dziś
801.01.2012 - 31.12. 2012 R.2013-07-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-07-18 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-11 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-04-10 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-05-25 do dziś
601.01.2010 -31.12.2010 R.2011-04-11 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-12 do dziś
801.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów