„BUSINESS AUDIT BIURO USŁUG AUDYTORSKICH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000220470
Numer REGON: 634626941
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-26
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2020-10-05
Sygnatura akt[RDF/252024/20/54]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-10-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS AUDIT BIURO USŁUG AUDYTORSKICH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-10-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2012-09-24 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica ŚWIĘTY MARCIN nr domu 29 nr lokalu 8 kod pocztowy 61-806 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2012-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 15.10.2004 ROKU, REP. A NR 17985/2004, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK KOLASA, AGNIESZKA WĄSIEWICZ-SZCZEPAŃSKA, PRZED NOTARIUSZEM MARKIEM KOLASĄ.2004-10-26 do dziś
223.08.2012 R., REP. A NR 2242/2012, NOTARIUSZ TERESA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO § 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2012-09-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-10-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-10-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁĘDOWSKI2004-10-26 do dziś
2. ImionaROBERT PIOTR2004-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.000,00 ZŁ2006-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-10-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2004-10-26 do dziś
2. ImionaJACEK2004-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000,00 ZŁ2006-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-10-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-10-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES I WICEPREZES ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE NATOMIAST W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2004-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2012-09-24 do dziś
2. ImionaJACEK2012-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-09-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁĘDOWSKI2004-10-26 do dziś
2. ImionaROBERT PIOTR2004-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2004-10-26 do dziś
274 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-10-26 do dziś
380 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-10-26 do dziś
422 12 Z WYDAWANIE GAZET2004-10-26 do dziś
522 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2004-10-26 do dziś
622 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA.2004-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-18 do dziś
2data złożenia 29.06.2006 okres 2005 ROK2006-08-21 do dziś
3data złożenia 12.07.2007 okres 2006 ROK2007-08-24 do dziś
4data złożenia 17.07.2008 okres 2007 ROK2008-08-08 do dziś
5data złożenia 07.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-16 do dziś
6data złożenia 28.07.2010 okres 2009 ROK2010-09-03 do dziś
7data złożenia 22.09.2011 okres 2010 R.2011-10-14 do dziś
8data złożenia 06.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
9data złożenia 05.08.2013 okres 2012 ROK2013-08-29 do dziś
10data złożenia 16.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-22 do dziś
11data złożenia 31.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
12data złożenia 04.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
13data złożenia 20.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-20 do dziś
14data złożenia 16.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-16 do dziś
15data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
16data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-08-21 do dziś
22006 ROK2007-08-24 do dziś
32007 ROK2008-08-08 do dziś
42008 ROK2009-07-16 do dziś
52009 ROK2010-09-03 do dziś
62010 R.2011-10-14 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
82012 ROK2013-08-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-16 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-18 do dziś
22005 ROK2006-08-21 do dziś
32006 ROK2007-08-24 do dziś
42007 ROK2008-08-08 do dziś
52008 ROK2009-07-16 do dziś
62009 ROK2010-09-03 do dziś
72010 R.2011-10-14 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
92012 ROK2013-08-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-22 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-16 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów