HILFIGER STORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000220165
Numer REGON: 015844806
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-22
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2021-03-11
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/12557/21/71]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-10-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHILFIGER STORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-10-22 do dziś
2. Adresulica EMILII PLATER nr domu 53 kod pocztowy 00-113 poczta WARSZAWA 2004-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2004 R., SPORZĄDZONY PRZED ASESOREM NOTARIALNYM MARTĄ GORZELAK, ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA IZABELI MIKLAS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ALEI SZUCHA NUMER 16 LOK.16, REPERTORIUM A NR 2390/2004 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.10.2004 R., NOTARIUSZ IZABELA MIKLAS, REP. A NR 2679/2004 R.2004-10-22 do dziś
204.11.2010 R., REP. A NR 6763/2010, NOTARIUSZ HANNA PRUS -GŁOWACKA ZMIANA § 7, § 21 UST. 22010-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-10-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-10-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHILFIGER STORES B.V.2004-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 9999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 499.950,00 ZŁOTYCH2004-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-10-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 PLN2004-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-10-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2004-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOHLHASE2021-01-05 do dziś
2. ImionaCHRISTIAN2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-01-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSSCHER2019-05-30 do dziś
2. ImionaMARTEN2019-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEEST2016-03-30 do dziś
2. ImionaMARTIN2016-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-03-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-30 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-30 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-30 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-30 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-11-30 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-11-30 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-11-30 do dziś
846 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-11-30 do dziś
946 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2010-11-30 do dziś
1047 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.06.2008 okres 23.11.2004 -31.03.20052008-07-01 do dziś
2data złożenia 25.06.2008 okres 01.04.2005 -31.03.20062008-07-01 do dziś
3data złożenia 11.08.2009 okres 01.04.2006 -31.03.20072009-09-21 do dziś
4data złożenia 03.11.2010 okres 01.04.2007 -31.03.20082010-11-25 do dziś
5data złożenia 14.03.2011 okres 01.04.2008 -31.03.20092011-03-18 do dziś
6data złożenia 06.06.2011 okres 01.04.2009 -31.03.20102011-06-10 do dziś
7data złożenia 12.07.2012 okres 01.04.2010 R. - 31.03.2011 R.2012-09-05 do dziś
8data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.04.2011 DO 31.01.20132015-08-21 do dziś
9data złożenia 21.12.2017 okres OD 01.02.2013 DO 31.01.20142018-01-24 do dziś
10data złożenia 21.12.2017 okres OD 01.02.2014 DO 31.01.20152018-01-24 do dziś
11data złożenia 21.12.2017 okres OD 01.02.2015 DO 31.01.20162018-01-24 do dziś
12data złożenia 20.01.2020 okres OD 01.02.2016 DO 31.01.20172020-01-20 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.04.2008 -31.03.20092011-03-18 do dziś
201.04.2009 -31.03.20102011-06-10 do dziś
301.04.2010 R. - 31.03.2011 R.2012-09-05 do dziś
4OD 01.04.2011 DO 31.01.20132015-08-21 do dziś
5OD 01.02.2013 DO 01.01.20142020-01-17 do dziś
6OD 01.02.2013 DO 31.01.20142020-01-17 do dziś
7OD 01.02.2014 DO 31.01.20152020-01-20 do dziś
8OD 01.02.2015 DO 31.01.20162020-01-20 do dziś
9OD 01.02.2016 DO 31.01.20172020-01-20 do dziś
10OD 01.02.2013 DO 30.01.20142020-01-20 do dziś
11OD 01.02.2014 DO 30.01.20152020-01-20 do dziś
12OD 01.02.2015 DO 30.01.20162020-01-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.11.2004 -31.03.20052008-07-01 do dziś
201.04.2005 -31.03.20062008-07-01 do dziś
301.04.2006 -31.03.20072009-09-21 do dziś
401.04.2007 -31.03.20082010-11-25 do dziś
501.04.2008 -31.03.20092011-03-18 do dziś
601.04.2009 -31.03.20102011-06-10 do dziś
701.04.2010 R. - 31.03.2011 R.2012-09-05 do dziś
8OD 01.04.2011 DO 31.01.20132015-08-21 do dziś
9OD 01.02.2013 DO 01.01.20142020-01-17 do dziś
10OD 01.02.2013 DO 31.01.20142020-01-17 do dziś
11OD 01.02.2014 DO 31.01.20152020-01-20 do dziś
12OD 01.02.2015 DO 31.01.20162020-01-20 do dziś
13OD 01.02.2016 DO 31.01.20172020-01-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.11.2004 -31.03.20052008-07-01 do dziś
201.04.2005 -31.03.20062008-07-01 do dziś
301.04.2006 -31.03.20072009-09-21 do dziś
401.04.2007 -31.03.20082010-11-25 do dziś
501.04.2008 -31.03.20092011-03-18 do dziś
601.04.2009 -31.03.20102011-06-10 do dziś
701.04.2010 R. - 31.03.2011 R.2012-09-05 do dziś
8OD 01.04.2011 DO 31.01.20132015-08-21 do dziś
9OD 01.02.2013 DO 31.01.20142020-01-17 do dziś
10OD 01.02.2014 DO 31.01.20152020-01-20 do dziś
11OD 01.02.2015 DO 31.01.20162020-01-20 do dziś
12OD 01.02.2016 DO 31.01.20172020-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów