„ASTRA MEDIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000220080
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-11-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2004-11-04
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/25057/4/793]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-11-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTRA MEDIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-11-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-11-04 do dziś
2. Adresulica WIŚNIOWA nr domu 57 nr lokalu 3 kod pocztowy 02-520 poczta WARSZAWA 2004-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU -NOTARIUSZ MAŁGORZATA BARTOSIEWICZ-WLAZŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MARSZAŁKOWSKA 18 LOK. 10 A, NR REPERTORIUM A 1052/20042004-11-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-11-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-11-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKVORIAK2004-11-04 do dziś
2. ImionaPAVEL2004-11-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 PLN2004-11-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-11-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-11-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE2004-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKVORIAK2004-11-04 do dziś
2. ImionaPAVEL2004-11-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-11-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoJĘDRZEJEWSKI2004-11-04 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW STANISŁAW2004-11-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-04 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2004-11-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2004-11-04 do dziś
222 25 Z DZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA POMOCNICZA2004-11-04 do dziś
322 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2004-11-04 do dziś
422 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ VIDEO2004-11-04 do dziś
522 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2004-11-04 do dziś
674 40 Z REKLAMA2004-11-04 do dziś
752 47 SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2004-11-04 do dziś
872 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ.2004-11-04 do dziś
922 12 Z WYDAWANIE GAZET2004-11-04 do dziś
1022 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2004-11-04 do dziś
1122 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2004-11-04 do dziś
1222 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA.2004-11-04 do dziś
1322 21 Z DRUKOWANIE GAZET2004-11-04 do dziś
1422 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-11-04 do dziś
1522 23 Z INTROLIGATORSTWO2004-11-04 do dziś
1622 24 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU2004-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów