BOOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000220072
Numer REGON: 356877575
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-01-05
Sygnatura akt[RDF/274103/21/759]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-10-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP3568775752005-08-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2004-10-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ŚW. TOMASZA nr domu 27 nr lokalu 4 kod pocztowy 31-027 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2012-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki14.10.2004 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF MAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 11267/2004.2004-10-21 do dziś
217.04.2012 R. REP. A NR 5991/2012, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE § 4 UST. 1, § 152012-05-31 do dziś
319.05.2015 R., NOTARIUSZ JOANNA CICIO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 1448/2015, ZMIANA § 4 UST/ 12015-12-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-10-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULCZYCKA2010-05-27 do dziś
2. ImionaJOANNA2010-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały995 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.750 ZŁ2016-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEREŃ2010-05-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ KAZIMIERZ2010-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULCZYCKA2010-05-27 do dziś
2. ImionaJOANNA BERENIKA2010-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-05-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-05-31 do dziś
256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-05-31 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2012-05-31 do dziś
458 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-05-31 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-05-31 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-05-31 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-05-31 do dziś
893 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-05-31 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-12-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2015-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2006 okres 04.10.2004 -31.12.20052007-03-14 do dziś
2data złożenia 25.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-21 do dziś
3data złożenia 07.04.2008 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-04-23 do dziś
4data złożenia 18.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-26 do dziś
5data złożenia 21.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-20 do dziś
6data złożenia 07.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
7data złożenia 11.05.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-05-31 do dziś
8data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
9data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
10data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
11data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
12data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
13data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-28 do dziś
14data złożenia 05.01.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego104.10.2004 -31.12.20052007-03-14 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-21 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-04-23 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-26 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-05-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu104.10.2004 -31.12.20052007-03-14 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-21 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-04-23 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-26 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-05-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów