DOLNOŚLĄSKI MIEJSKI TENISOWY KLUB SPORTOWY „SPARTAKUS”

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000219975
Numer REGON: 230911663
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-20
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2008-09-12
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/11852/8/317]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjistowarzyszenie2004-10-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 230911663 NIP 61123804362008-09-12 do dziś
3. NazwaDOLNOŚLĄSKI MIEJSKI TENISOWY KLUB SPORTOWY „SPARTAKUS”2004-10-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR STOWARZYSZEŃ nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD OKRĘGOWY W JELENIEJ GÓRZE nr w rejestrze 6222004-10-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2004-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość JELENIA GÓRA ulica SUDECKA nr domu 42 kod pocztowy 58-500 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA 2008-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.06.200 R. 30.08.2004 R. ZMIENIONO STATUT I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY 14.10.2004 R. WYKREŚLONO §10 UST. 1 STATUTU2004-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2004-10-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY2004-10-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-10-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH POTRZEBNY JEST PODPIS PREZESA I SKARBNIKA DLA WAŻNOŚCI INNYCH PODPIS PREZESA LUB WICEPREZESA I SKARBNIKA2004-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKA2008-09-12 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ZENON2008-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2008-09-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMEK2008-09-12 do dziś
2. ImionaMARIAN2008-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK2008-09-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIĘGOWSKI2008-09-12 do dziś
2. ImionaRYSZARD JAN2008-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2008-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2004-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUZWA2008-09-12 do dziś
2. ImionaMACIEJ2008-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROZDA2008-09-12 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2008-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERMAN2004-10-20 do dziś
2. ImionaPIOTR MAKSYMILIAN2004-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy192 62 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM, POZOSTAŁA2004-10-20 do dziś
292 61 Z DZIAŁALNOŚĆ KORTÓW TENISOWYCH2004-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów