BONA DEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000219948
Numer REGON: 771634288
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-20
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-02-08
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/22026/21/209]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-10-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONA DEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-10-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CHOJNICKI gmina CHOJNICE miejscowość CHOJNICE2004-10-20 do dziś
2. Adresulica STARY RYNEK nr domu 2 kod pocztowy 89-600 poczta CHOJNICE 2004-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBONA DEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W JARCEWIE2009-06-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CHOJNICKI gmina CHOJNICE miejscowość JARCEWO2009-06-03 do dziś
3. Adresmiejscowość JARCEWO ulica SZKOLNA nr domu 12 kod pocztowy 89-606 poczta CHARZYKOWY kraj POLSKA 2009-06-03 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.09.2004 W KANCELARII NOTARIALNEJ W CHOJNICACH PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ ŻAKOWSKĄ REP. ANR 4253/20042004-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-10-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-10-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONNA2004-10-20 do dziś
2. ImionaBARBARA EUGENIA2004-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ2022-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-10-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONNA2022-02-08 do dziś
2. ImionaMACIEJ LESZEK2022-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2022-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-10-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO -PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2004-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONNA2004-10-20 do dziś
2. ImionaBARBARA EUGENIA2004-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-10-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBONNA2015-01-05 do dziś
2. ImionaMACIEJ LESZEK2015-01-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-05 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2015-01-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-10-06 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-10-06 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-10-06 do dziś
455 ZAKWATEROWANIE2017-10-06 do dziś
556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2017-10-06 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-10-06 do dziś
785 EDUKACJA2017-10-06 do dziś
886 OPIEKA ZDROWOTNA2017-10-06 do dziś
987 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2017-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2008 okres 01.05.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
2data złożenia 20.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-07 do dziś
3data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-16 do dziś
4data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-25 do dziś
5data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-04 do dziś
6data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-06 do dziś
7data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
8data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
9data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
10data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
11data złożenia 14.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-26 do dziś
12data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
13data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
14data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.05.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-05-07 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-09-16 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-08-25 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-04 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-06 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-26 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.05.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-05-07 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-09-16 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-08-25 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-04 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-06 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów