FIRMA HANDLOWA „ZEB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000219795
Numer REGON: 978104009
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu75Data dokonania wpisu2023-07-10
Sygnatura akt[RDF/529790/23/526]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-10-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP9781040092005-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „ZEB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2017-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONOGÓRSKI gmina SULECHÓW miejscowość SULECHÓW2004-10-21 do dziś
2. Adresulica JANA PAWŁA II nr domu 48 kod pocztowy 66-100 poczta SULECHÓW 2005-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.09.2004 R. -NOTARIUSZ DARIUSZ TRACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SULECHOWIE; REPERTORIUM A NR 6741/2004.2004-10-21 do dziś
213.03.2006 ROK, NOTARIUSZ DARIUSZ TRACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SULECHOWIE, REPERTORIUM A NR 1224/2006 -W § 7 UMOWY SPÓŁKI DODAJE SIĘ NOWE PUNKTY OD 13 DO 47; 23.03.2006 ROK, NOTARIUSZ DARIUSZ TRACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SULECHOWIE, REPERTORIUM A NR 1494/2006 -W § 7 UMOWY SPÓŁKI SKREŚLA SIĘ PKT 44 I W ZWIĄZKU Z TYM ZMIENIAJĄ SIĘ OZNACZENIA DOTYCHCZASOWYCH PUNKTÓW: 45, 46, 47 NA 44, 45, 462006-03-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-10-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARDAS2007-02-07 do dziś
2. ImionaLIDIA2007-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały59 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 59.000,00 ZŁ2007-02-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-02-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARDAS2007-02-07 do dziś
2. ImionaMARIUSZ SEBASTIAN2007-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 41.000,00 ZŁ2007-02-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-02-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2005-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport100,00 PLN2004-10-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-10-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.10.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.10.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
2data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
3data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-30 do dziś
4data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
5data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
6data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
7data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.10.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, ZG VIII NS-REJ. KRS 11946/17/699, 19.10.2017R.,2017-11-30 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2017-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoPIOTROWSKI2017-11-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2017-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, ZG VIII NS-REJ.KRS 11946/17/699, 19.10.2017R.,2017-11-30 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów