ARTIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000219741
Numer REGON: 432730741
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-18
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-07-08
Sygnatura akt[RDF/313429/21/373]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-10-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2004-10-18 do dziś
2. Adresulica LUBARTOWSKA nr domu 56 kod pocztowy 20-094 poczta LUBLIN 2004-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.10.2004 R., NOTARIUSZ ANNA ŚLADKOWSKA-SZŁAPA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 5160/20042004-10-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-10-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-10-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANIAK2004-10-18 do dziś
2. ImionaARTUR2004-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000, 00 ZŁ2004-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-10-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWASZCZUK2019-05-22 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2008-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00 ZŁ2008-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-07-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000, 00 PLN2004-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2004-10-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJACYCH ŁĄCZNIE. CZŁONKIEM ZARZĄDU ZGODNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ JEST PREZES ZARZĄDU.2004-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWASZCZUK2019-05-22 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2008-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2008-07-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-07-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANIAK2004-10-18 do dziś
2. ImionaARTUR2004-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2004-10-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy1K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.09.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-20 do dziś
2data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-29 do dziś
3data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
4data złożenia 14.12.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-12-17 do dziś
5data złożenia 14.12.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-12-17 do dziś
6data złożenia 18.03.2016 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062016-03-30 do dziś
7data złożenia 18.03.2016 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-03-30 do dziś
8data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
9data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
10data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-30 do dziś
11data złożenia 13.05.2019 okres OD 31.03.2014 DO 31.12.20142019-05-13 do dziś
12data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
13data złożenia 25.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
14data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-20 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-07-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-12-17 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-12-17 do dziś
6OD 01.01.2006 DO 31.12.20062016-03-30 do dziś
7OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-03-30 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
901.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-09 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-30 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-20 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-07-29 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-12-17 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-12-17 do dziś
5OD 01.01.2006 DO 31.12.20062016-03-30 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-03-30 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-09 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów