A.L.T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000219588
Numer REGON: 015843497
Numer NIP: 5272452339
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-18
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-05-23
Sygnatura akt[RDF/489712/23/679]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-10-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015843497 NIP 52724523392011-09-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.L.T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-10-18 do dziś
2. Adresulica JANA OLBRACHTA nr domu 94A kod pocztowy 01-102 poczta WARSZAWA 2004-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.10.2004 R. REP. 4269/2004 NOTARIUSZ JEREMI WIŚNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KOZIENICACH PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 62004-10-18 do dziś
2DNIA 16 MAJA 2007 R. NR REP.4792/2007 SPORZĄDZONY PRZEZ MIROSŁAWĘ STACHYRA NOTARIUSZA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE UL. ŻYTNIA 13 LOK.107 ZMIENIONO § 3 PKT.2, § 4, § 5 PKT.3, § 5 PKT.4, § 112007-07-06 do dziś
308.07.2010 R., REPERTORIUM A NR 4056/2010, NOTARIUSZ ALINA CYTRYŃSKA WARSZAWA, AL.SOLIDARNOŚCI 155 LOKAL NR 5 ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI2010-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-10-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-10-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2007-07-06 do dziś
2. ImionaALICJA2007-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ2018-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-07-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000, 00 PLN2004-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-10-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2004-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2018-02-08 do dziś
2. ImionaALICJA2018-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2018-02-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 1 REKLAMA2010-09-16 do dziś
277 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-09-16 do dziś
377 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2010-09-16 do dziś
446 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-09-16 do dziś
546 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-09-16 do dziś
647 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-09-16 do dziś
747 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-09-16 do dziś
849 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2010-09-16 do dziś
952 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-09-16 do dziś
1046 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2018-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 25.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-11-28 do dziś
2data złożenia 30.06.2006 okres 2005 ROK2006-07-11 do dziś
3data złożenia 22.05.2007 okres 2006 ROK2007-06-14 do dziś
4data złożenia 30.06.2008 okres 2007 ROK2008-09-23 do dziś
5data złożenia 30.06.2009 okres 2008 ROK2009-07-15 do dziś
6data złożenia 12.07.2010 okres 2009 ROK2010-09-16 do dziś
7data złożenia 30.06.2011 okres 2010 ROK2011-09-08 do dziś
8data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-18 do dziś
9data złożenia 26.06.2013 okres 2012 ROK2013-09-11 do dziś
10data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
11data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
12data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
13data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
14data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
15data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
16data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
17data złożenia 26.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-26 do dziś
18data złożenia 26.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
19data złożenia 15.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-15 do dziś
20data złożenia 23.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-11 do dziś
22006 ROK2007-06-14 do dziś
32007 ROK2008-09-23 do dziś
42008 ROK2009-07-15 do dziś
52009 ROK2010-09-16 do dziś
62010 ROK2011-09-08 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-18 do dziś
82012 ROK2013-09-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-11-28 do dziś
22005 ROK2006-07-11 do dziś
32006 ROK2007-06-14 do dziś
42007 ROK2008-09-23 do dziś
52008 ROK2009-07-15 do dziś
62009 ROK2010-09-16 do dziś
72010 ROK2011-09-08 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-07-18 do dziś
92012 ROK2013-09-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów