PROJEKT TKACKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000219529
Numer REGON: 812724873
Numer NIP: 8542223249
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2024-04-04
Sygnatura akt[RDF/592083/24/335]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-10-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 812724873 NIP 85422232492008-10-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPROJEKT TKACKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2018-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO nr domu 14 nr lokalu III PIĘTRO kod pocztowy 70-201 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2018-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.09.2004 R. NOTARIUSZ HELENA POSYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 5541/2004.2004-10-21 do dziś
226 WRZEŚNIA 2008 R., ASESOR NOTARIALNY KATARZYNA MIKOŁAJCZYK-MATEJA ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARZENY MIKOŁAJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 7804/2008 -ZMIANIE ULEGŁY: § 3, § 6, § 10,2008-10-07 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.01.2010 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MARZENĘ MIKOŁAJCZYK W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE, REPERTORIUM A 370/2010. ZMIANA § 2.2010-02-12 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 SIERPNIA 2018 R., REP. A NR 2458/2018, NOTARIUSZ MARZENA MIKOŁAJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: §3, §9 UST.1, §13 UST.1, §17 UST.2, UST.3 I UST.42018-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-10-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGDANIEC ŚMIŁOWSKA2018-08-08 do dziś
2. ImionaKATARZYNA AGNIESZKA2018-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ.2018-08-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-08-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2004-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2004-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJ2020-10-14 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2008-10-07 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-10-07 do dziś
366 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2008-10-07 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-10-07 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-10-07 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-10-07 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-10-07 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-10-07 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
2data złożenia 23.02.2018 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-09-14 do dziś
3data złożenia 23.02.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-09-14 do dziś
4data złożenia 23.02.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-09-14 do dziś
5data złożenia 23.02.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-14 do dziś
6data złożenia 23.02.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-14 do dziś
7data złożenia 23.02.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-14 do dziś
8data złożenia 23.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-14 do dziś
9data złożenia 23.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-14 do dziś
10data złożenia 21.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-21 do dziś
11data złożenia 12.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-12 do dziś
12data złożenia 04.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-04 do dziś
13data złożenia 25.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-25 do dziś
14data złożenia 04.04.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-04-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-09-14 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-09-14 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-09-14 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-14 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-14 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-14 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-14 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-14 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-21 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-12 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-04 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-09-14 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-09-14 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-09-14 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-14 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-14 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-14 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-14 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-14 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów