„ARTIS DECOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000219502
Numer REGON: 015824005
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-14
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2008-02-26
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/3605/8/848]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-10-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTIS DECOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-10-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-02-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MIĘDZYNARODOWA nr domu 47 nr lokalu 70 kod pocztowy 03-922 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.09.2004 R., REP. A NR 5758/2004, KRYSTYNA KĘDRA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY FRANCUSKIEJ 9A/12004-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-10-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-10-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAIFOUDINE2004-10-14 do dziś
2. ImionaMOUSTANSIR2004-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH2004-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-10-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZASKA2004-10-14 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2004-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH2004-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-10-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWSKI2004-10-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ LEON2004-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2004-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-10-14 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIENIECKI2004-10-14 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ LECH2004-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2004-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-10-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-10-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZASKA2004-10-14 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2004-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-10-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-10-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWSKI2004-10-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ LEON2004-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-10-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2004-10-14 do dziś
217 WŁÓKIENNICTWO2004-10-14 do dziś
318 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH2004-10-14 do dziś
419 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2004-10-14 do dziś
520 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2004-10-14 do dziś
621 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU2004-10-14 do dziś
722 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2004-10-14 do dziś
824 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH2004-10-14 do dziś
925 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH2004-10-14 do dziś
1026 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2004-10-14 do dziś
1127 PRODUKCJA METALI2004-10-14 do dziś
1202 LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2004-10-14 do dziś
1328 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ.2004-10-14 do dziś
1429 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-10-14 do dziś
1530 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2004-10-14 do dziś
1631 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-10-14 do dziś
1732 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2004-10-14 do dziś
1833 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW2004-10-14 do dziś
1934 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP2004-10-14 do dziś
2035 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2004-10-14 do dziś
2136 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-10-14 do dziś
2237 PRZETWARZANIE ODPADÓW2004-10-14 do dziś
2305 RYBACTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2004-10-14 do dziś
2440 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ2004-10-14 do dziś
2541 POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY2004-10-14 do dziś
2645 BUDOWNICTWO2004-10-14 do dziś
2750 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-10-14 do dziś
2851 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI I MOTOCYKLAMI2004-10-14 do dziś
2952 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁACZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-10-14 do dziś
3055 HOTELE I RESTAURACJE2004-10-14 do dziś
3160 TRANSPORT LĄDOWY, TRANSPORT RUROCIĄGOWY2004-10-14 do dziś
3261 TRANSPORT WODNY2004-10-14 do dziś
3362 TRANSPORT LOTNICZY2004-10-14 do dziś
3410 GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO (LIGNITU), WYDOBYWANIE TORFU2004-10-14 do dziś
3563 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2004-10-14 do dziś
3665 21 Z LEASING FINANSOWY2004-10-14 do dziś
3765 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW, Z WYŁĄCZENIEM KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH I MIESZANIOWYCH2004-10-14 do dziś
3867 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z KANTORAMI WYMIANY WALUT2004-10-14 do dziś
3970 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2004-10-14 do dziś
4071 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-10-14 do dziś
4172 INFORMATYKA2004-10-14 do dziś
4273 10 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2004-10-14 do dziś
4374 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA, Z WYŁĄCZENIEM BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO2004-10-14 do dziś
4474 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2004-10-14 do dziś
4511 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2004-10-14 do dziś
4674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-10-14 do dziś
4774 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-10-14 do dziś
4874 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2004-10-14 do dziś
4974 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2004-10-14 do dziś
5074 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2004-10-14 do dziś
5174 40 Z REKLAMA2004-10-14 do dziś
5274 50 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2004-10-14 do dziś
5374 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2004-10-14 do dziś
5474 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2004-10-14 do dziś
5574 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-10-14 do dziś
5613 GÓRNICTWO RUD METALI2004-10-14 do dziś
5780 EDUKACJA2004-10-14 do dziś
5885 OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA.2004-10-14 do dziś
5990 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2004-10-14 do dziś
6092 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI OKREŚLONEJ PKD 92.712004-10-14 do dziś
6193 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2004-10-14 do dziś
6214 POZOSTAŁE GÓRNICTWO2004-10-14 do dziś
6315 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2004-10-14 do dziś
6416 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów