A.I.C.V. SARL (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000219435
Numer REGON: 015859200
Numer NIP: 1070001264
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-14
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2016-04-21
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/17340/16/110]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejoddział zagranicznego przedsiębiorcy2004-10-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0158592002004-12-28 do dziś
3. NazwaA.I.C.V. SARL (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE2004-10-14 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejA.I.C.V. SARL2004-10-14 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREJESTR HANDLOWY I SPÓŁEK PROWADZONY PRZEZ SĄD GOSPODRCZY W BOURGEN-BRESSE, NUMER 448-065-391, NUMER PORZĄDKOWY 2003 B 2842004-10-14 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGPRAWO FRANCUSKIE2004-10-14 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-14 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-10-14 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2016-04-21 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj FRANCJA nazwa i jednostka podziału administracyjnego DEPARTAMENT AIN miejscowość BELLEGARDE SUR VALSERINE ulica RUE PARMENTIER nr domu 20 kod pocztowy 01200 poczta BELLEGARDE SUR VALSERINE 2004-10-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-10-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z JEGO CŻŁONKÓW MOŻE WYKONAĆ CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU W INTERESIE SPÓŁKI I DYSPONUJE TAKIMI SAMYMI UPRAWNIENIAMI JAK GDYBY JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.2004-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARUCCHI2004-10-14 do dziś
2. ImionaCLAUDE ELIE2004-10-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZARZĄDZAJĄCY2004-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę lub zagraniczny zakład ubezpieczeń w oddziale
11. NazwiskoCHARAZIŃSKA2004-10-14 do dziś
2. ImionaEWA2004-10-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 63 B SPRZEDAŻ FRANSZYZY2004-10-14 do dziś
274 14 A ZARZĄDZANIE SIECIĄ FRANSZYZOBIORCÓW2004-10-14 do dziś
380 42 B SZKOLENIA2004-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów