ASTA BIOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000219380
Numer REGON: 003446038
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-13
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2017-11-27
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/16531/17/324]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-10-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 003446038 NIP 64225345202012-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTA BIOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-10-13 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY nr w rejestrze 53442004-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. RYBNIK gmina M. RYBNIK miejscowość RYBNIK2004-10-13 do dziś
2. Adresmiejscowość RYBNIK kraj POLSKA 2017-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.07.1990 R., NOTARIUSZ LESZEK FOJCIK, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W RYBNIKU, REP. A NR 1327/90 22.09.2004 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ FOJCIK, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, REP. A NR 4269/2004 ZMIENIONO: PAR. 1, PAR. 4 PKT 1 I 22004-10-13 do dziś
220.07.2005 R. REPERTORIUM A NR 2645/2005, NOTARIUSZ GRZEGORZ FOJCIK, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU -ZMIENIONO PAR. 4 UMOWY2005-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-10-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-10-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMSIA2004-10-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STEFAN2004-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały498 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 49.800, ZŁ2012-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-10-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DWÓCH CZŁONKÓW LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2004-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMSIA2015-02-02 do dziś
2. ImionaADAM2015-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 20 A WYTWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2004-10-13 do dziś
223 20 B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2004-10-13 do dziś
351 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2004-10-13 do dziś
423 30 Z WYTWARZANIE PALIW JĄDROWYCH2005-08-08 do dziś
550 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2005-08-08 do dziś
652 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-31 do dziś
2data złożenia 16.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-10-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-10-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów